RENUNCIA A LA MORATORIA DE PAGAMENT DEL LLOGUER DELS HABITATGES I LOCALS COMERCIALS TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA GESTIONATS PER L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris.
Avís: Es recomana l'ús dels navegadors Chrome i Mozilla Firefox per emplenar el formulari.

Dades de l’arrendatari
Dades de l’habitatge
MANIFESTA/EN
  1. Que el/s sotasignat/s és/són titular/s d’un contracte d’arrendament del immoble referit anteriorment subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  2. Que és/són coneixedors/ de la resolució de moratòria pel pagament del lloguer per arrendataris persones físiques, d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya aprovada per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 19 de març de 2020 davant la declaració de l’estat d’alarma com a conseqüència de la pandèmia derivada pel Covdi19.
  3. Que mitjançant el present escrit renuncien expressament a la moratòria pel pagament del lloguer per arrendataris persones físiques, d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya aprovada per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 19 de març de 2020.
SOL·LICITO/EM
Que es continuïn cursant els rebuts del lloguer del immoble de referència de la mateixa manera que s’ha fet fins l’aprovació de moratòria pel pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.