SOL·LICITUD D'ACOLLIDA A LA MORATÒRIA EXTRAORDINÀRIA EN EL PAGAMENT DELS REBUTS DE L'HABITATGE, LOCAL COMERCIAL O PLAÇA D'APARCAMENT DEL PARC GESTIONAT PER L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PER AL PERÍODE DE JULIOL A SETEMBRE DE 2020 I DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACOMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS A L'ART. 5 RDL 11/2020

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris.
Avís: Es recomana l'ús dels navegadors Chrome i Mozilla Firefox per emplenar el formulari.

Dades del/s titular/s
Té adreça electrònica?
Dades de l’habitatge, local comercial o plaça d'aparcament
MANIFESTA/EN
 1. Que el/s sotasignat/s sóc/som titular/s d’un contracte de lloguer, cessió d'ús o compravenda de l'immoble referit anteriorment subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 2. Que sóc/som coneixedor/s de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 31 de maig de 2020, per la qual s'aprova la moratòria de caràcter extraordinari per als mesos de juliol, agost i setembre de 2020 en el pagament del lloguer i quotes d’amortització dels immobles que integren el parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per als supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos a l'article 5 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
 3. Que sóc/som coneixedor/s que el retorn de les mensualitats ajornades s’efectuarà mitjançant un fraccionament mensual durant un termini de sis anualitats i que, pel cas del lloguer, en qualsevol cas, aquest retorn es farà dins del termini de vigència del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues.
DECLARA/EN
 1. Que he/hem passat a estar en situació d’atur, d'Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), de reducció de la jornada laboral per motiu de cures -en cas de ser empresari- o en d'altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos respecte el mes anterior a fer la sol·licitud.
 2. Que la meva/nostra unitat familiar està composada per: (marcar el que correspongui respecte la situació actual) *
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
 3. Que els ingressos actuals de la meva/nostra unitat familiar estan sota el llindar de vulnerabilitat establert a l’article 5 RDL 11/2020.
 4. Que la suma de la renda del lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas/gasoil per a calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) és superior al 35% dels ingressos nets de la meva/nostra unitat familiar.
 5. Que assumeixo/im les conseqüències de l'aplicació indeguda de la mesura establertes a l'article 7 RDL 11/2020 pels danys, perjudicis i despeses que es puguin produir, sens perjudici de les responsabilitats d'altres ordres en què puguem incòrrer.
 6. Que en el termini màxim d'un mes a partir de la finalització de l'estat d'alarma, acreditaré/em documentalment la concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat econòmica declarades, aportant a la seu de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina Local d'Habitatge més propera al meu/nostre domicili, la documentació justificativa assenyalada a l'article 6 RDL 11/2020 relacionada a continuació:
  • Certificat d’atur on figuri la quantia mensual a percebre mensualment, per a les persones en situació de desocupació
  • Certificat de cessament de l’activitat emès per l’òrgan competent sobre la base de la declaració de suspensió de l’activitat realitzada per l’interessat/s
  • Llibre de família o document acreditatiu de la constitució de parella de fet
  • Certificat d’empadronament històric del conjunt de la unitat de convivència
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat laboral
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar
SOL·LICITO/EM
L'ampliació extraordinària de la moratòria per al període de juliol a setembre de 2020, ambdós inclosos i que no es reprengui la facturació normal del rebut fins a l'1 d'octubre de 2020, així com que el retorn dels 6 rebuts que quedin afectats en total per la moratòria -d'abril a setembre de 2020, ambdós inclosos- es faci mensualment durant 72 mesos.