Quins tràmits he fer si vull llogar el meu habitatge protegit?

Torna

Tant si es tracta d’un habitatge de promoció privada o pública, els tràmits són aquests:

LLOGUER DELS HPO – Promoció privada i promoció pública

Les persones físiques titulars d’un habitatge protegit, l’han de destinar al seu domicili habitual i permanent. Si per algun motiu degudament justificat, no poden viure a l'habitatge, per a poder llogar-lo, cal demanar autorització a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya justificant documentalment aquests motius.
En aquest cas:
•    Si els titulars  van gaudir d’ajuts  a l’adquisició ( préstec qualificat i/o subvenció) i encara no han transcorregut 10 anys des de la data de formalització del préstec qualificat, abans d’atorgar l’autorització de lloguer hauran retornar tots els ajuts rebuts incrementats amb els interessos legals corresponents i cancel•lar el préstec qualificat ( un cop transcorregut aquest termini, no cal  ni retornar els ajuts rebuts ni cancel•lar el préstec)
•    La renda a percebre serà com a màxim la que s’indiqui a la resolució d’autorització.
•    Els llogaters hauran d’estar inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
•    El contracte de lloguer s’ha de dur a visar  a l’Agència de l’Habitatge dins del termini que s’indica a la resolució d’autorització i ha d’incloure les clàusules obligatòries.

Data d'actualització: 04/03/2021