Què s'entén per agent immobiliari?

Torna

Són agents immobiliaris les persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries en relació amb operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents, inclosa la constitució d'aquests drets. (article 55, Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l'habitatge).

Data d'actualització: 19/09/2018