En cas de tenir dificultats per pagar la hipoteca, com pot ajudar la Generalitat?

Torna

Existeix un servei d’assessorament gratuït sobre el deute hipotecari: Ofideute.

Ofideute és un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

Informa les famílies sobre les conseqüències dels impagaments de les quotes hipotecàries i les responsabilitats davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.

Intercedeix per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i li permeti seguir residint en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

O bé, si és el cas, negociar la possibilitat de deixar l’habitatge en la forma de dació en pagament, o sigui, que l’entitat financera accepti amb el lliurament del vostre habitatge la cancel·lació total del deute, i fins i tot, en algunes circumstàncies, de forma simultània a la petició de dació, es pot demanar quedar-vos en règim d’arrendament.

Data d'actualització: 21/01/2020