30-09-2021 | 13:35

L'Illa Eficient es va iniciar l’any 2015 com un projecte públic-privat promogut pel Grup Habitat Futura i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social


L’Eixample de Barcelona ha estat avui dimecres l’escenari de presentació d’una iniciativa visionària i pionera: “l’Illa Eficient”, la primera comunitat energètica de comunitats de propietaris de l’Estat espanyol, que aglutina la rehabilitació energètica dels edificis amb la producció gratuïta per autoconsum d’energia fotovoltaica i gestió del seu excedent.
La visita d’obres ha comptat amb la participació del secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala; el director d’Estalvi i Eficiència Energètica de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE-Ministeri de Transició Ecològica), Pedro Prieto, Natàlia Frers de la Gerencia de Vivienda y Rehabilitación del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona. L’acte també ha comptat amb la presència de Celia Galera, la CEO de l’empresa impulsora, Habitat Futura.
La CEO d’Habitat Futura ha destacat que “L’Illa Eficient no es queda només en un model pioner i exemplar, sinó que és fàcilment  replicable a la resta d’àrees urbanes, ja que al mateix temps soluciona les necessitats més immediates del usuaris,  dona solució a les problemàtiques dels propietaris en aquest tipus d’obres gràcies al sistema de gestió, i aconsegueix els objectius de reduir consum energètic i emissions de CO2”  
La primera illa urbana, on s’han iniciat les obres de reforma per fer-la esdevenir una Illa Eficient, està situada entre els carrers Gran Via, Viladomat, Diputació i Calàbria. Abasta 22 edificis, 390 habitatges i més de 700 veïns i veïnes i inclou l’edifici es on es troba ubicada la seu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona. 
El fet d’instal·lar energia fotovoltaica és el requisit per tal de que els propietaris d’aquesta primera Illa Eficient comptin amb una subvenció especial del 50% dels costos de les obres. Això és gràcies al conveni signat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, i l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Plan Vivienda. Compta, a més, amb el suport de l’IDAE del Ministeri de Transició Ecològica, mitjançant una línia de crèdit. 
D’altra banda, també es compta amb la implicació de dos centres universitaris: la Universitat Politècnica de Catalunya per realitzar les simulacions energètiques dels edificis, càlculs d'estalvis energètics i escalabilitat del projecte, i la Universitat Ramon Llull-Blanquerna, per tal de col·laborar en la difusió i conscienciació ciutadana sobre la necessitat d’actuar enfront el canvi climàtic.


L'Illa Eficient es va iniciar l’any 2015 com un projecte públic-privat promogut pel Grup Habitat Futura, com a promotor privat, i la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria d'Habitatge, com a promotor públic. Compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
Per posar en marxa el projecte, l’any següent es va signar un Protocol d’Actuació per impulsar la renovació energètica de l’Illa Eficient. Posteriorment, i en base a aquest protocol, el Grup Habitat Futura va esdevenir un inversor i coordinador executiu, assumint la gestió de tot el projecte, amb una inversió privada de més de 500.000€, a data del passat mes de juny.
Es va constituir una Comissió Mixta que va establir la necessitat de elaborar un Pla Director, que va ser elaborat pel Grupo Habitat Futura i aprovat per les Administracions Públiques.

Una innovadora metodologia de gestió del Grup Habitat Futura: claus en mà i cap preocupació pels propietaris

Per a la CEO Celia Galera, el que diferencia Habitat Futura és que “La pròpia empresa es fa càrrec de totes les gestions, tant d’obres com fiscals, econòmiques i financeres. Així, els propietaris s’alliberen dels maldecaps que els pugui representar afrontar una reforma d’aquestes característiques”. 
El pla director de l’Illa Eficient estableix una innovadora metodologia de gestió. La clau de l’èxit del pla director és que aporta solucions jurídiques, fiscals, econòmiques, financeres i de governança. Així com un equilibri entre el finançament públic i privat, articulant-se en la constitució d’una cooperativa que esdevé una comunitat energètica.
“Es tracta que tinguin un ‘claus en mà’ perquè la propietat no s’hagi de preocupar de cap tràmit ni gestió. Per això, es coordinen i gestionen tots els tràmits, així com el procés tècnic de rehabilitació, la contractació dels tècnics, constructora i altres serveis que facin falta”, afirma la CEO, Celia Galera. També s’aporten solucions econòmiques, ja que s’aplica un sistema d’economia d’escala. Per exemple, els costos indirectes, que permeten aconseguir una reducció promig del 25% dels costos d’implementació
d’actuacions, i redueix els temps en un promig del 30%.

La principal solució jurídica és la constitució d’una cooperativa, formada per les comunitats de propietaris, que aglutina totes les contractacions, processos i les subvencions a rebre. D’aquesta manera també aporta un avantatge fiscal pels propietaris: la cooperativa és qui es rep la subvenció, i allibera els propietaris del pagament de l’IRPF, ja que qui tributa per a la subvenció és la cooperativa, amb l'Impost sobre Societats. 

Un altre dels principals handicaps que sol haver en la rehabilitació d’edificis d’habitatges és que els propietaris han d’avançar tots els diners dels costos. Per contrarestar-ho, el Grup Habitat Futura ha implementat el finançament global de l’operació, de manera que el propietaris només es fan càrrec de la part no subvencionada. Habitat Futura ha tancant un acord de finançament a un tipus especial del 4,45% amb l’UCI-BEI (Unió de Crèdits Immobiliaris - Banc Europeu d’Inversions) pels propietaris de l’Illa Eficient. D'aquesta manera els propietaris poden pagar amb còmodes quotes i fins a 10 anys.

Prop de 4 milions d’euros en actuacions sostenibles i d’eficiència energètica

La inversió total de la primera fase, formada per 8 edificis, és de 3.825.552 euros, dels quals els propietaris privats ja n’han pagat 540.000 €.
Com a part de la metodologia de gestió, en primer lloc, es contemplen les actuacions que deriven de la Inspecció Tècnica dels Edificis.  Aquestes actuacions es fan amb criteris d’eficiència energètica, reduint, en la mesura del possible, la demanda, ja que s´ha de tenir em compte les restriccions de protecció patrimonial de les finques i que fan poc viable determinades actuacions. Per això, s´apliquen solucions d’un marcat caràcter pràctic que eviten mesures socials o legals que podrien dilatar o complicar les actuacions que acabarien per esdevenir inviables per la seva complexitat.

Per això la instal·lació de energia fotovoltaica es fixa com a obligatòria per accedir a la subvenció. Ja que la reducció dels costos energètics és significativa. Siguent la base estratègica per la comunitat energètica que aglutina els edificis de la “illa eficient”.
Per a una transició energètica, el programa contempla l’energia fotovoltaica per a l’autoconsum d’energia elèctrica i les bateries intel·ligents de gran emmagatzematge amb sistemes ‘BiG Data’, que permeten una gestió eficient.

El programa tècnic de la Illa Eficient contempla fins a 20 solucions de sostenibilitat i eficiència energètica que es proposen als propietaris. Al mateix temps es realitza la Certificació Energètica de l’edifici per identificar les principals actuacions. 


Com diu la CEO d’Habitat Futura: “Els fem com una ITE verda.  Proposem les actuacions més idònies per a cada cas i les adequem a la realitat de la seva implementació econòmica, social i ambiental”.

Per fer front a les puntes de tresoreria de la cooperativa, l’I.D.A.E. dona una línia de crèdit d’1.500.000€ durant 8 anys.


Objectius de reducció i eficiència energètica

Els tres principals objectius de l’Illa Eficient són: reduir energia un promig del 30%, saltar una lletra en la certificació energètica i l’autoconsum d’energia solar. Per això, les quatre mesures prioritàries d’eficiència energètica per esdevenir un edifici eficient i generador de la seva pròpia energia són: l’aïllament, el canvi de finestres, l’aerotèrmia, i l’energia solar fotovoltaica.


Govenança i organització supracomuntària

D’altra banda, un equip de gestió i governança del Grup Habitat Futura s’encarrega d’organitzar reunions amb comunitats de propietaris per explicar els beneficis de les solucions proposades i resoldre qualsevol dubte que hi pugui haver. També s’han organitzat tallers leanning by doing, de sensibilització i motivació, on els propietaris podien comprovar per si mateixos com funcionaven les solucions constructives proposades.

A més a més de ser una solució jurídica, la cooperativa serveix com a plataforma de cooperació i gestió que ajuda a una millor comprensió i consciència del consum d’energia i a una millor governança climàtica.  En una primera etapa, la producció d’energia fotovoltaica gratuïta és per a l’autoconsum de les despeses comunitàries de cada edifici. L’excedent es emmagatzemat en bateries intel·ligents per a la comunitat i els habitatges. També es pot optar per un sistema d’aerotèrmia. En una segona fase, es preveu la gestió de l’excedent de producció d’energia mitjançant la cooperativa. En aquest sentit, el Grup Habitat Futura assumeix la gestió integral per mandat dels propietaris i mitjançant poders de la cooperativa on hi estan integrats.

Contribució a l'eradicació dels efectes negatius del Canvi Climàtic

El projecte és una contribució directa al Green Deal de la Comissió Europea que estableix el camí per a una transformació fonamental de les economies i societats europees. El seu objectiu és utilitzar la investigació i la innovació per impulsar les transformacions ambientals, socials i econòmiques necessàries per abordar el desafiament climàtic. 
Per elaborar el nou model, l’Illa Eficient ha identificat quines són les causes dels frens de rehabilitació energètica en els edificis d'habitatge. Cal tenir en compte que la ciutat de Barcelona, com la majoria de les ciutats de l'entorn mediterrani, presenten unes tipologies edificades que han quedat obsoletes i que costa reciclar-les. De fet, en moltes àrees, tenen un alt grau de protecció patrimonial que implica una major complexitat tècnica en les actuacions de renovació energètica, i sol implicar uns costos elevats que, tot i existir subvenció i ajuts públics, resulten insuficientment motivadors, ja que l'accés al finançament també sol ser complicat.
Un altre aspecte que dificulta la revitalització és l'excessiva fragmentació de la propietat i l'absència d'entitats de gestió supracomunitàries que puguin gestionar de manera global les problemàtiques comunes. A tot això s’hi afegeix la complexitat que suposa tot el procés de rehabilitació i d'incorporació d'actuacions d'eficiència. 

Tot plegat comporta moltes dificultats en el grau d'acceptació social, ja que implica intervencions més invasives i amb més costos i, conseqüentment, desanima la majoria de comunitats de propietaris.

Per això es tracta d’un canvi que va més enllà dels mitjans tècnics. Calen adaptacions profundes dels estils de vida i dels comportaments per poder interactuar amb els ciutadans europeus. Calen noves formes, identificar i abordar vulnerabilitats específiques per assegurar que ningú no es queda enrere. L’objectiu, doncs, és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, centrant-se, especialment, en la implantació d’energies renovables i d’eficiència energètica dels edificis. 

Així mateix, està alineat amb la Renovation WAVE. Els edificis són una de les majors fonts de consum d'energia a Europa, responsables de més d'un terç de les emissions de la UE, i només l'1% dels edificis es sotmeten, cada any, a renovacions energèticament eficients. Per això són de crucial importància accions d'implementació eficaces per aconseguir que Europa sigui climàticament neutra (zero emissions netes) d’aquí al 2050.

El Grup Habitat Futura s’ha proposat contribuir a la política energètica, especialment per l’emprenta que significarà per a la independència energètica de les zones urbanes, fomentant l’ús de l’energia solar fotovoltaica en l’edificació residencial i promovent la implantació de mesures d’eficiència energètica. També es volen sumar esforços perquè les ciutats siguin més sostenibles i contribuir a la creació de llocs de feina igualment sostenibles, donat que es pot generar un efecte positiu important en el sector de la construcció.

Grup Habitat Futura

El Grup Habitat Futura neix el 2005 i té com a objectiu difondre i promoure un model constructiu basat en els principis de desenvolupament sostenible.

L’any 2016 el grup va rebre el guardó "Premi Excel·lència Energètica 2016" en la categoria de sensibilització, atorgat pel Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget.

És la primera vegada que s´aglutina la rehabilitació energètica dels edificis d’habitatge i l’autoconsum gratuït d’energia fotovoltaica tot articulant-se a través d’una cooperativa, que a més d´aportar solucions als propietaris,  esdevé una comunitat energètica.

La concepció del projecte ILLA EFICIENT ha estat visionària; després d'un sòlid recorregut i experiència, la realitat de la seva implementació està alineada amb les mesures d'impuls del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del fons Next Generation de la Comissió Europea.

L’Illa Eficient també és innovadora per aplicar una metodologia de gestió que facilita l'accés a aquest tipus d’obres, ja que dona solució a les problemàtiques dels propietaris a través d'una cooperativa de consumidors que, a més a més, és una plataforma de governança de l'energia verda produïda pels propis edificis.