Atesa l’entrada en vigor, el dia 14 de març de 2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, i en virtut del previst a la seva Disposició Addicional Tercera, en virtut de la qual es suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic  
 
L’Agència de ‘Habitatge de Catalunya comunica el següent:  

 1. En relació amb tots els procediments de licitació pendents de presentació d’ofertes, es suspenen els terminis de presentació a partir del dia 14 de març de 2020. 

  El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que quedi sense vigència el RD 463/2020 o la seva possible pròrroga. En aquest sentit, i quan s’aixequi la suspensió, l’Agència indicarà els nous terminis per a la seva presentació. 
   
 2. En relació amb tots els procediments de contractació que estan actualment en tràmit (des de la presentació de l’oferta i fins a la formalització del contracte), es suspenen els terminis a partir del dia 14 de març de 2020. 

  El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que quedi sense vigència el RD 463/2020 o la seva possible pròrroga. En aquest sentit, i quan s’aixequi la suspensió, l’Agència indicarà els nous terminis.
   
 3. En relació amb tots els contractes d’obres, serveis i subministraments vigents, es suspèn l’execució dels mateixos, amb efectes 15 de març de 2020, sens perjudici de la continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones i dels habitatges  

 
Barcelona, 18 de març de 2020 
 
 
L’Òrgan de contractació 
 

Data d'actualització: 31/03/2020