ERROR GENERAL: Acceso no autorizado en mesuresCOVID19 por parte de {PrincipalInformation: {dn: anonymous portal user, memberId: anonymous portal user, displayName: , name: , locale: null, isValidUser: true, isUser: Tipo: Usuario, isUserLazyLoaded: false}, 0} - Acceso no autorizado en mesuresCOVID19 por parte de (Acceso no autorizado en mesuresCOVID19 por parte de {PrincipalInformation: {dn: anonymous portal user, memberId: anonymous portal user, displayName: , name: , locale: null, isValidUser: true, isUser: Tipo: Usuario, isUserLazyLoaded: false}, 0} - Acceso no autorizado en mesuresCOVID19 por parte de )

Resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes del l’estat alarma i confinament pel Covid19.

 1. El Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat disposa al seu article 9 que tots els habitatges de nova construcció, els que hagin tingut modificacions en la superfície o s’hi alterin les condicions d’habitabilitat i els que hagin estat sotmesos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació com a conseqüència d’haver sofert danys derivats de riscos col·lectius amb afectació catastròfica han de disposar de cèdula de primera ocupació, prèviament a la seva ocupació, atès que aquesta cèdula és necessària perquè les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis donin d’alta aquests serveis als usuaris finals.
   
 2. Atesa la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID 19, que actualment no permet que els procediments administratius es tramitin de conformitat amb els tràmits ordinaris previstos en les regulacions corresponents, es considera necessari adaptar el procediment previst a l’article 14 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, en el sentit que les sol·licituds de cèdules de primera ocupació es pugin sol·licitar de forma no presencial, d’acord amb els tràmits que s’especifiquen en aquesta Resolució, mentre duri la situació d’excepcionalitat.
   
 3. D’acord amb les competències atribuïdes per l’article 7.3 apartats a) i d) de la  Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 

 
Resolc: 
 
Primer.-  Les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació pels habitatges de nova construcció i per als habitatges nous procedents d’una intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació d’edificis existents es tramitaran d’acord amb el procediment següent: 

 1. - La sol·licitud es presentarà via telemàtica, al portal de la Generalitat de Catalunya, mitjançant formulari Petició Genèrica ubicat al següent enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica i s’adjuntarà la següent documentació:
   
  1. Sol·licitud de cèdula habitabilitat primera ocupació signada amb certificat digital. 
    
  2. Certificat final d’obra i d’habitabilitat (CFO), en format pdf, signat amb certificat digital, pel personal tècnic competent i amb el visat, només quan sigui preceptiu, del col·legi professional respectiu.
    
  3. Annex A al CFO de Modificacions de Projecte, en format pdf, visat i signat mitjançant certificat digital per l'arquitecte / arquitectes.
    
  4. Annex B al CFO  de Relació dels controls d’obra i resultats, en format pdf, visat i signat mitjançant certificat digital per l'aparellador / aparelladors.
    
  5. Còpia de la comunicació prèvia de primera ocupació als efectes d’acreditar la data de presentació davant l’ajuntament. 
    
 2. - Ates que el formulari de Petició Genèrica pot anar acompanyat d'un màxim de dos documents caldrà adjuntar els documents sol·licitats en el punt 1 anterior amb un arxiu comprimit .Zip o .Rar  (els programes es poden trobar i instal·lar gratuïtament). 
   
 3. - La presentació de la sol·licitud comporta el consentiment del peticionari a rebre les notificacions corresponents per via telemàtica. 
   

Segon.- De conformitat amb l’article 28, apartat 7, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els sol·licitants es responsabilitzen de la veracitat dels documents aportats juntament amb la sol·licitud. 


Tercer.-  Aquesta resolució té efectes des de la data de la seva signatura i fins que finalitzi la situació d’excepcionalitat produïda pel COVID-19. 

 

Annex: Resolució sobre la tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació amb caràcter extraordinari durant els efectes del l’estat alarma i confinament pel Covid19.​​​​  pdf icon [PDF, 144 KB.]

Data d'actualització: 06/04/2020