Des de el 2 d’abril de 2020 (entrada en vigor del RDL 11/2020), fins a la finalització de l'estat d'alarma, el 9 de maig de 2021 (declarat pel RD 926/2020, de 25 d'octubre, prorrogat per RD 956/2020, de 3 de novembre), queden suspesos els desnonaments i els llançaments de les famílies arrendatàries vulnerables sense alternativa habitacional. Els procediments afectats són els desnonaments regulats en la LEC 1/2000 (judicis verbals de reclamacions de renda o quantitats degudes per l'arrendatari, o l'expiració del termini de durada.) 

També, serà potestat del jutge la suspensió dels llançaments de les famílies residents sense títol habilitant vulnerables sense alternativa habitacional. Els procediments afectats per la resolució de l'article 1 bis al RDL 11/2020, són els supòsits dels apartats 2n, 4t  i 7è de l'article 250.1 de la LEC. I aquest recentment aprovat RDL 37/2020 ha estat modificat de nou per RDL 1/2021, de 19 de gener, que afegeix als que portin causa d'un procediment penal.

Important:

La suspensió només es realitzarà a petició de la família afectada (o el seu advocat) que ha d’aportar al jutjat la documentació que acredita la vulnerabilitat de la unitat familiar, mai d’ofici. 

La documentació que s’ha d’aportar és:

  • Si estàs en situació legal de desocupació: Certificat expedit pel SEPE.
  • En cas de cessament d'activitat de treballadors per compte propi: Certificat expedit per la AEAT o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat de l'interessat.
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d'empadronament de les persones en l'habitatge.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat laboral permanent.
  • Titularitat dels béns: Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  • Declaració responsable del deutor o deutors relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients.

Normativa aplicable:

Article 1 del RDL 11/2020, modificat pel RDL 37/2020 i el RDL 1/2021.

Per consultes o assessorament us podeu adreçar al servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Data d'actualització: 31/03/2021