Suspensió dels procediments judicals que impliquen desnonaments i llançaments


El passat 13 de març el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar la suspensió d’actuacions judicials programades que no tinguessin el caràcter d’urgents, entre les quals es troben els procediments judicials d’execució hipotecària, de desnonament per manca de pagament i d’expiració de contracte i de desnonament per no disposar de títol habilitant a l’habitatge i els llançaments que se’n deriven.


La decisió va ser presa davant l’escenari de situació d’excepcionalitat que s’albirava per l’inici de l’expansió del Covid-19 a Catalunya.


El Tribunal Superior de Justícia va recollir la multitud de peticions realitzades per jutjats arreu de Catalunya i a instàncies de l’acord de la Comissió Permanent de la Sala de Govern de l’esmentat Tribunal, així com per la petició de l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat que li va sol·licitar en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya l’establiment d’una moratòria en la tramitació dels expedients judicials que impliquessin desnonaments i llançaments assenyalats, va acabar acordant la suspensió sol·licitada.


Aquesta decisió era necessària per tal de donar continuïtat a les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat i pels diferents nivells de l’administració pública que teníen i tenen com objectiu primordial protegir a la ciutadania i contribuir, d’aquesta manera, a la reducció de l’expansió del virus.

Documents adjunts: 


Sesión extraordinaria: 12 de marzo de 2020.

Data d'actualització: 24/03/2020