Desprès de la suspensió general de l’activitat judicial produïda a l’inici de la pandèmia del Covid-19, que va prolongar-se fins a començaments del mes de maig de 2020, i ja en l’àmbit concret dels procediments judicials que afectin a les necessitats bàsiques dels ciutadans, com el dret a l’habitatge, s’han dictat, tan en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, com en l’àmbit de l’Administració Central, disposicions legals encaminades a protegir aquest dret respecte a persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i amb risc d’exclusió residencial. 

 

Aquestes disposicions preveuen la possibilitat que, en els procediments judicials en que es persegueixi obtenir la possessió dels habitatges envers dels seus arrendataris o ocupants sense títol,  es procedeixi a suspendre el procediment judicial en curs, o la diligencia de llançament assenyalada.

 

Sintetitzant els contingut d’aquestes disposicions:

Activitat judicial afectada: procediments desnonament per manca de pagament o venciment contractual de contractes d’arrendament, execucions hipotecaris, ocupacions sense títol, ,ixí com els llançaments assenyalats en actuacions penals (a excepció dels supòsits previstos expressament), respecte ocupants sense títol. 

Termini d’afectació: El termini d’afectació  d’aquestes mesures serà entretant estigui vigent l’estat d’alarma, previst fins la data de 9 de maig 2021.

Motivació de la mesura: Es preveu la suspensió de  les execucions judicials que comportin el llançament de persones en situació de risc d’exclusió residencial, referida aquesta com efecte inherent a les conseqüències de la pandèmia. 

Condicions per a dur a terme la suspensió:

  • Procediments judicials instats per grans tenidors o persones jurídiques que hagin adquirit habitatges procedents d’una acció hipotecaria/ Habitatges propietat de persones jurídiques, o titulars de més de 10 habitatges.  
  • En el cas de ocupacions sense títol: la ocupació ha de ser anterior a la declaració de l’estat d’alarma declarada pel RD 926/2020, de 25 octubre.
  • En l’àmbit penal, el cos de Mossos d'Esquadra davant les denuncies presentades demanant mesures cautelars, respecte ocupacions per persones dins els paràmetres de risc d’exclusió residencial, han de sol·licitar informe urgent als serveis socials, comunicant-ho al Ministeri Fiscal. 
  • Ha de ser sol·licitat per la part demandada. 
  • S’ha d’acreditar la situació de vulnerabilitat.

 

 

Data d'actualització: 12/04/2021