La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge estableix a la disposició final cinquena, diverses modificacions de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, relatives a les demandes que tenen per objecte la recuperació de la possessió d’una finca, les quals varen entrar en vigor a l’endemà de la publicació de dita llei, això és 26 de maig dels corrents.

Data d'actualització: 10/07/2023