Catàleg de Serveis

Recursos, serveis, ajuts… tot allò que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posa a disposició de la ciutadania.

Cartes de Serveis

La carta de serveis és el document pel qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa a la ciutadania sobre els serveis que presta i quins són els compromisos de compliment que adquireix respecte d’aquests serveis. També informa sobre els drets que tenen els usuaris i les formes d’accedir a l’organització.

Qualitat i Medi Ambient

Activitat de compromís amb la sostenibilitat ambiental i amb la millora continua de l’activitat empresarial

Perfil del contractant

És la Plataforma que es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic.

Dret d'accés a la informació pública

Mitjançant aquest formulari podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.

Organigrama

Estructura de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, i vinculació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.