EL PROJECTE EUROPEU 4RinEU (PROGRAMA H2020)

MODELS FIABLES PER UNA RENOVACIÓ ENEGÈTICA PROFUNDA

Una gran part de l’edificació d’Europa és ineficient en termes d’ús de l’energia, principalment com a conseqüència de les elevades pèrdues de calor a través de l’envolupant de l’edifici i la ineficiència dels sistemes de climatització. D’altra banda, una renovació profunda d’aquestes construccions, per millorar la seva eficiència energètica i promoure la descarbonatació de l’energia utilitzada, sovint implica actuacions costoses que fan difícil la seva implementació generalitzada. 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, junt amb altres 12 socis europeus, participa del projecte 4RinEU (http://4rineu.eu/), que té com a objectiu donar resposta als reptes exposats, proporcionant noves eines per fomentar, a gran escala, la renovació dels edificis existents. La seva estratègia de rehabilitació es basa en 3 pilars i 10 resultats: 

Imatge projecte europeu 4r in eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Els 3 pilars que estructuren els 10 resultats a desenvolupar en el projecte 4RinEU per fomentar la rehabilitació energética a gran escala

 

1)    Tecnologies robustes  per disminuir, un 60%, el total d’energia primària utilitzada per un edifici, i per reduir, al voltant d’un 15%, el cost del seu cicle de vida (en un període de 30 anys). En concret es tracta de les següents 6 solucions:

-    La Façana Prefabricada Multifuncional (1) basada en una estructura de fusta i el Ventilador de Sostre intel·ligent (2), que redueixen la demanda energètica. 
-    El Plug&Play Energy Hub (3) i el Early-RENo (4), eines que tenen la finalitat de millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions de l’edifici. 
-    El Sensible Building Data Handler (5) que proporcionarà dades per corregir el funcionament energètic de l’edifici
-    Les estratègies per el final de vida útil dels edificis/o els seus components (6), que permetran reduir els residus de construcció.

2) Metodologies aplicables per donar suport al disseny i la implementació de les tecnologies adients, per promoure el disseny participatiu entre els skateholders, i per afavorir la reducció del temps de renovació respecte a les solucions actuals. Per aconseguir-ho proposa:

-    Auditories energètiques que considerin el Cost-òptim (7), després d’analitzar el procés de renovació i els seus potencials 
-    Una plataforma de disseny en BIM i orientada als inversors i els usuaris d’edificis (8) per garantir l’intercanvi d’informació i fer efectiu el disseny participatiu. 
-    Una metodologia de Gestió de la implementació de la Renovació Profunda (9), que recollirà en detall accions  constructives junt amb indicadors que informaran sobre la seva efectivitat, per tal de reduir el temps d’obra i els errors.

3)    Models de negoci fiables mitjançant un sistema de valoració del Cost-eficiència (10) de les renovacions,  que permetrà identificar el nivell de risc i millorar el nivell de confiança dels qui inverteixen. S’espera així, incrementar el rati de transformació de l’estoc d’edificis europeus.

Per tal de poder posar en pràctica aquestes eines exposades, el projecte 4RinEU, desenvoluparà 3 edificis pilots a Europa. Un d’ells és una promoció d’habitatges socials administrats per  l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, situada al municipi lleidatà de Bellpuig.
 


LA REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI DEMOSTRATIU A BELLPUIG


Es tracta d’un edifici plurifamiliar, entre mitgeres, construït a Bellpuig l’any 2006. Té una geometria rectangular i està escalonat, per adaptar-se a la inclinació del terreny. El bloc s’orienta  Est-Oest i consta de 3 plantes destinades a ús residencial, amb un total de 15 apartaments, més una planta semisoterrada utilitzada com estacionament. El vestíbul d’accés a l’edifici es situa al centre de la façana a carrer (est), en canvi, l’escala i els passadissos per accedir als apartaments es concentren a la façana interior (oest). Totes aquestes àrees comunes estan obertes a l’exterior.

 

Imatge 2 corresponent a projecte a Bellpuig

L’edifici presenta una estructura de formigó i el seu embolcall tenia en origen un aïllament de baixa qualitat i diversos ponts tèrmics. Pel que fa a climatització, els apartaments estan dotats de calefacció amb radiadors elèctrics, i no hi ha aire condicionat, tot i que disposa de ventilació natural creuada. Pel que fa al sistema d’ACS es va dissenyar amb calderes elèctriques individuals dins dels apartaments, que tenen el suport d’uns panells solars tèrmics col·lectius, col·locats a coberta.

Tot i que l’edifici és bastant nou, presentava un elevat consum d’energia primària, raó per la que es feia necessari actuar per millora la seva eficiència. Per renovar-ho s’han aplicat solucions innovadores proposades en el 4RinEU com la Façana Prefabricada Multifuncional. Aquesta s’ha implementat a la façana est, incrementant l’aïllament tèrmic, generant energia fotovoltaica i incorporant  ventilació mecànica amb recuperador de calor. Alhora, aquesta tecnologia s’ha combinat amb altres actuacions més convencionals com l’increment d’aïllament a coberta o la renovació de les plaques solars tèrmiques per millorar el seu rendiment. 
 

Imatge 3 projecte europeu 4R in EU

 

L’obra s’han realitzat amb els llogaters a l’interior dels habitatges. La utilització de la Façana Prefabricada Multifuncional, ha permès reduir substancialment el temps d’obra in-situ i les molèsties als veïns. Els 10 Panells prefabricats, es van col·locar in situ en 2 dies. Van ser necessàries unes 3 setmanes més, per acabar de realitzar algunes tasques d’acabat a l’exterior (juntes i remats) i a l’interior dels habitatges (retirada de balconeres existents, connexions del elements elèctrics etc.).

Imatge 4 projecte europeu 4R in EU

Actualment, l’edifici està sent monitoritzat, i així romandre fins el 2022, per tal de poder obtenir dades del seu comportament energètic abans i després de la intervenció.

Vídeos del projecte:

Renovació de l'edifici residencial en Bellpuig por el proyecto 4RinEU

Treballs de renovació a l'edifici "La Vall 9"

Més informació podeu consultar l’article publicat a la revista WorldwoodFuture
https://worldwoodfuture.com/areas/magazine/#dearflip-df_23615/45/ 
o altres fonts com:
http://4rineu.eu/
Twitter: @4RinEU 
Facebook: 4RinEU project

Data d'actualització: 05/07/2021