A efectes de donar a conèixer el règim de contractació pública aplicable a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es comunica que aquesta Agència està subjecta a la normativa d’aplicació a les Administracions Públiques, regulada entre d’altres,  per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

 

Podeu adreçar-vos a:

Contractació Pública
Plataforma electrònica de contractació pública

Data d'actualització: 05/10/2021