A efectes de donar a conèixer el règim de contractació pública aplicable a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, us comuniquem que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya està subjecta a la normativa d’aplicació a les Administracions Públiques, regulada entre d’altres,  per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per accedir al cercador del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, on podreu fer la cerca directa introduint els criteris de cerca corresponent

Per accedir al perfil de l'Agència a la plataforma de serveis de contractació pública, podeu adreçar-vos a:

Contractació Pública
Plataforma electrònica de contractació pública

 

 

 

 

 

 

Data d'actualització: 16/03/2023