Transparència, accés a la informació i bon govern

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, és l’instrument d’execució de la política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’Agència va ser creada per la Llei 13/2009, del 22 de juliol, que regula les funcions, els òrgans de govern i el seu règim de funcionament.

En virtud del DECRET 277/2016, de 2 d'agost, l'Agència ha quedat adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori.

En aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, del 29 de desembre, amb desenvolupament parcial posterior  del DECRET 8/2021, de 9 de febrer,  l'Agència de l'Habitatge de Catalunya facilita la informació de la seva activitat i gestió d'acord amb els següents punts :

Data d'actualització: 26/11/2021