Sol·licitud de participació al procés selectiu

Convocatòria:

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris.
Avís: Es recomana l'ús dels navegadors Chrome i Mozilla Firefox per emplenar el formulari.

Identificació de la candidatura

Informació addicional
Acredito la condició legal de persona amb una qualificació del grau de discapacitat de percentatge igual o superior al 33%, segons la normativa vigent.

Requisits

Autoritzo a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a comprovar en l’organisme que correspongui la verificació de la titulació superior que he fet constar.
Seleccionar el màxim nivell que es disposi en relació als nivells de coneixement de llengua catalana. Caldrà acreditar-ho annexant el certificat oficial en el pdf final amb la resta de documentació sol·licitada.

Avaluació curricular (nota important la veracitat)

Llenguatge jurídic
Llenguatge administratiu
Altres


Excel
Access
Altres
S@RCAT
EACAT
HABICAT
GEEC
GECAT
GIP
AltresDocumentació annexa

Caldrà annexar a aquest formulari la documentació següent en un únic pdf:

Currículum personal
Certificats oficials i acreditatius

Declaració responsable

DECLARO que la informació que he fet constar és veraç, exacta i correcta, i que estic assabentat que la inexactitud, falsedat o omissió de les dades que incorporo a aquest formulari són motius per restar exclòs del procés selectiu.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals:

Identificació del tractament: Processos de selecció i provisió de llocs de treball.

Responsable del tractament: Agència de l’Habitatge de Catalunya. Carrer Diputació, 92. Barcelona.

Finalitat: La gestió dels processos de selecció de persones candidates a llocs de treball.

Legitimació: Exercici de poders públics.

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a terceres persones en cap cas, excepte que es tinguin de comunicar a les autoritats de control pertinents.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. També podeu oposar-vos al tractament, mitjançant un escrit a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Àrea TIC i Gestió de Projectes), C/ Diputació, 92, 2a planta – 08015 Barcelona, o bé mitjançant un formulari electrònic disponible a: (http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades)

A les dues opcions s’haurà d’adjuntar una còpia del NIF, NIE o qualsevol document identificatiu.

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls d’aquest tractament de dades podeu accedir a l'apartat "Protecció de dades” del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

http://agenciahabitatge.gencat.cat

Una vegada enviat el formulari comprovi que ha rebut un missatge de confirmació en el seu correu electrònic. Si no ho ha rebut comprovi primer la seva safata d’SPAM. Si efectivament no ho ha rebut torni a enviar el formulari, sempre dins del termini de presentació. Es tindrà en compte només l’últim formulari rebut en termini.


Valideu, abans d'enviar, que la informació que hi consta és correcta