L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania en general i a les persones i organitzacions potencialment afectades per la norma proposada, és recollir les propostes i suggeriments que millorin el desplegament reglamentari del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors, regulats, respectivament, en la disposició addicional vint-i-quatrena i vint-i-setena de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Podeu accedir a la consulta pública prèvia i consultar tota la documentació de tramitació associada a l'expedient del projecte de decret al Portal Participa.cat.

 

Data d'actualització: 29/07/2022