LLEIS

 

DECRET LLEI

 • DECRET LLEI 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària (modifica la Llei 18/2007)

 

DECRETS

 • DECRET 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament
 • DECRET 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol•licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial
 • DECRET 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
 • DECRET 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge
 • DECRET 68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i del Registre general del Codi tècnic de l'edificació
 • DECRET 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
 • DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
 • DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici
 • DECRET 149/2017, de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

 

ORDRES

 • ORDRE MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer
 • ORDRE MAH/559/2009, de 22 de desembre, per la qual es regulen les prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials
 • ORDRE GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
 • ORDRE GAH/16/2017, de 31 de gener, per la qual es determinen les rendes màximes que poden ser considerades de lloguer assequible a l’efecte de les bonificacions de la quota de l’Impost sobre habitatges buits previstes en la Llei 14/2015, del 21 juliol, de l’impost sobre els habitatges buits
 • ORDRE GAH/142/2017, de 5 de juliol, per la qual s’aprova l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges
Data d'actualització: 19/06/2018