Evolució a partir de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge

LLEIS

1.    Llei 8/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
2.    Llei 13/2009, del 22 de juliol de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3.    Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica (modifica la Llei 18/2007).
4.    Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa (modifica la Llei 13/2009).
5.    Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.(modifica la Llei 18/2007).
6.    Llei 2/2014, de mesures fiscals, financeres i administratives (modifica la Llei 18/2007).
7.    Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i administratives.
8.    Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries (modifica la Llei 18/2007).
9.    Llei 19/2015, del 29 de juliol d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya.
10.  Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. (modifica la Llei 18/2007).
11.  Llei 4/2016, del 29 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. (modifica la Llei 18/2007).
12.  Llei 3/2017,de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (modifica la Llei 18/2007)
13.  Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (modifica la Llei 18/2007).
14.  Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (modifica la Llei 18/2007)
15.  Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
16.  Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.
17.  Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
18.  Llei 1/2022, del 3 de 4 Març de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge. 


DECRET LEGISLATIU

Decret legislatiu 1/2010, 3 agost, text refós de la Llei urbanisme (modifica Llei 18/2007).

 

DECRET LLEI 

Decret llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal.liar els efectes del conflicte bèl.lic d’Ucraïna a Catalunya i d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19.


DECRETS

1. Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.
2. Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
3. Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.
4. Decret 41/2010, de 23 de març, pel qual es crea el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.
5. Decret 68/2010, de 25 de maig, sobre tramitació i aprovació dels documents reconeguts del Codi tècnic de l'edificació i del Registre general del Codi tècnic de l'edificació.
6. Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, creació de l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
7. Decret141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
8. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.
9. Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.
10. Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els habitatges buits.
11. Decret 149/2017,de 17 d'octubre, de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació.
12. Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.
13. Reial decret 732/2019, de 20 de desembre pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat por el Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
14. Reial decret 1084/2020, de 9 de desembre, pel qual es  modifica el Reial Decret106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, por la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris  se d’habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament establertes a l’article 9 del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
15. Decret 297/2021, de 29 de juny, pel qual es nomena el senyor Carles Sala Roca secretari d'Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials.
16. Reial decret 853/2021, de 5 de octubre, pel qual es regulen los programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
17. Reial decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s'aproven les mesures necessàries perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos del Pla Estatal d’habitatge  2018-2021, per tal de fer front a les compensacions que corresponguin, i pel qual s'estableix el procediment pel reconeixement de la compensació als propietaris i arrendataris a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
18. Reial Decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el  por el que se regula el Bono Lloguer Jove i  el Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025.


ORDRES

1. ORDRE MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer.
2. ORDRE MAH/559/2009, de 22 de desembre, per la qual es regulen les prestacions econòmiques d'especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d'amortització hipotecària en situacions especials.
3. ORDRE GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
4. ORDRE GAH/16/2017, de 31 de gener, per la qual es determinen les rendes màximes que poden ser considerades de lloguer assequible a l’efecte de les bonificacions de les quotes de l’Impost sobre els habitatges buits previstes en la Llei 14/2015, 21 juliol.
5. ORDRE GAH/142/2017, de 5 de juliol, per la qual s’aprova l’Índex de referència de lloguer d’habitatges.
6. ORDRE TES/195/2019, de 29 d’octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.

 

DECRETS LLEI

1.    Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
2.    Reial Decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer.
3.    Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
4.    Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
5.    Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
6.    Reial Decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures  de reactivació econòmica per fer front al impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.
7.    Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant dels efectes de la pandèmia de la COVID-19.
8.    Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer (modifica la Llei 18/2007).
9.    El Reial Decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.
10.    Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 
11.    El Reial Decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat de l'alarma declarat pel Reial Decret926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
12.    Reial Decret llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual s’adopten mesures de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i  econòmica
13.    Reial Decreto Llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i  Resiliència.
14.    Reial Decret llei 21/2021, de 26 d’octubre, pel qual es prorroguen les mesures de  de protecció social per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.
15.    Decret llei 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català.
16.    Decret llei 1/2022, d'11 de gener, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.
17.    Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

 

Data d'actualització: 28/07/2022