La Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, limita els preus d’arrendament d’habitatges en unes àrees determinades qualificades com “ àrees amb mercat d’habitatge tens”. 

La disposició transitòria segona d’aquesta Llei declara de forma transitòria com a àrees amb mercat d’habitatge tens la relació de municipis que consten a l’annex de la Llei, amb una durada d’un any, que finalitza el 22 de setembre de 2021.

Atès doncs que, abans d’aquest termini, cal efectuar una nova declaració dels municipis que tenen la consideració d’àrea amb mercat d’habitatge tens,  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) va requerir als Ajuntaments inclosos dins de la declaració transitòria d’àrees amb mercat d’habitatge tens, per tal que comuniquessin si exercitarien la iniciativa per efectuar aquesta declaració.

De conformitat amb les iniciatives exercides pels Ajuntaments, i  per tal de continuar amb la tramitació de la declaració indicada, s’efectua el tràmit de consulta previst a l’article 3.5.c) de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, per un període de set dies hàbils i a aquests efectes es facilita la documentació relativa a les declaracions dels següents municipis:
 

Informes municipals

 

Memòria declaració àrea tensa

Quadre indicadors municipis tensionats

Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis

Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya per municipis amb mitjana del creixement interanual acumulat 2016-2020

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el procediment de declaració d’àrea amb mercat
d’habitatge tens

Memòria de valoració de les al·legacions presentades en els tràmits de consulta, audiència i informació pública del procediment de declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

 

Enllaç a la plataforma Participa Gencat Declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens

Enllaç al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la tramitació de la nova declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatges tens

 

Data d'actualització: 16/09/2021