La Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament, estableix que els municipis que es declarin com a àrea amb mercat d'habitatge tens hauran d’aplicar en els contractes de lloguer la contenció de rendes que regula la norma. La declaració tenia  una vigència anual i els municipis que ho vulguin poden sol·licitar la inclusió en aquesta llista. 

Per a poder accedir a la condició de municipi d’àrea de mercat tens cal que compleixin alguna de les condicions següents: 

a) Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 
b) Que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys. 
c) Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l'índex de preus al consum de Catalunya. 

Data d'actualització: 05/08/2022