Normativa relacionada amb tot el procés de declaració d'àrees amb mercat tens dels diferents ens públics implicats.

 1. Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge
 2. RESOLUCIÓ TES/2318/2020, de 22 de setembre, per la qual s'actualitza la relació dels municipis de Catalunya on és aplicable l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges
 3. RESOLUCIÓ DSO/3832/2021, de 23 de desembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d'habitatge tens
 4. ORDRE GAH/142/2017, de 5 de juliol, per la qual s'aprova l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges.
 5. Resolució declaració àrees mercat habitatge tens, de 15 de setembre de2021
 6. Modificació de la Resolució anterior, de 22 de setembre de 2021
 7. Anunci del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 30 de juliol, pel qual es publica l'acord del 27 de juliol del 2021 al BOPB
 8. Anunci del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 6 d'octubre, pel qual es publica l'acord del 28 de setembre del 2021 al BOPB
 9. Anunci del Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, de 20 de setembre, pel qual es publica l'acord del 15 de setembre del 2021 al BOPB
 10. Enllaç al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona sobre la tramitació de la nova declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatges tens
 11. Interlocutòria del TSJC per la qual s’acorda la mesura cautelar de suspensió de la Resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre, per la qual es declaren diversos municipis com àrees amb mercat d’habitatge tens, en el recurs contenciós RC.504/2021 interposat pel Consell de Col·legis Territorials d'Administradirs de Finques i altres.
 12. Interlocutòria del TSJC per la qual s’acorda la mesura cautelar de suspensió de de la Resolució de Declaració d'Àrees tenses  de l’AMB, de data 28.09.21.
 13. Recurs contenciós contra la Resolució DSO/3832/2021, de 23 de desembre, de declaració d’àrees tenses
Data d'actualització: 05/08/2022