Resultats específics
 • Metodologia de treball per reflexionar sobre les barreres quant a la rehabilitació energètica.
 • Caracterització del parc d’habitatges gestionat per ADIGSA (habitatge social de propietat diferida construït des de l’any 1955 fins a l’any 1975). Es recull com a annex a l’Eina 1: «Eina de reflexió sobre barreres i bones pràctiques en la rehabilitació energètica d’habitatge de promoció pública».
 • Estudi energètic d’una tipologia edificatòria del barri del Verdum. Els resultats es recullen a l’Eina2:«Petita guia sobre bones pràctiques en rehabilitació energètica i en l’ús dels habitatges. Barri del Verdum, Barcelona».

 

 • Definició de les limitacions de les eines informàtiques de certificació energètica d’edificis quan s’apliquen a edificis existents (rehabilitats).

 

Arran de l’ús de les eines per part de més de deu tècnics de l’empresa s’han detectat les qüestions següents:

 1. Les limitacions d’aquestes eines a l’hora de fer-les servir en edificis existents (vegeu l’apartat «Respostes de l’AICIA i de l’Escola Superior d’Enginyers de la Universitat de Sevilla a algunes qüestions pel que fa als programes LIDER i CALENER» del document «Eines informàtiques»).
 2. S’ha definit una metodologia per poder fer servir aquestes eines d’una manera unificada per als edificis existents (vegeu el document «Criteris seguits per Adigsa per introduir edificis al programa LIDER i CALENER»)
 • Propostes de millora de l’eficiència energètica en el parc d’habitatges estudiat (els resultats es recullen a l’Eina 2).
 • Avaluació de les barreres en què es troba la rehabilitació energètica d’habitatges (els resultats es recullen a l’Eina 1).

Mitjançant l’experiència d’ADIGSA i els coneixements assolits durant el projecte es redacta una llista de barreres pel que fa a la rehabilitació energètica d’habitatges, que es discuteixen i es consensuen amb representants de diferents administracions i empreses públiques gestores d’habitatge social d’altres regions de l’Estat espanyol. El document consensuat es presenta com a eina de reflexió per a aquesta tipologia d’organismes.

 • Anàlisi de l’habitatge social a l’Estat espanyol i a Catalunya. Estudi de les polítiques d’habitatge social i tipus d’habitatge, tant a l’Estat espanyol com a Catalunya (els resultats es recullen al document «Recomanacions i propostes»).
 • Recomanacions als organismes responsables de la implantació de la directiva EPBD en el sector de la rehabilitació de l’habitatge públic o privat a l’Estat espanyol (els resultats es recullen al document «Recomanacions i propostes»).

 

 • Millores a la feina d’ADIGSA.

 

 1. Augment del coneixement per part de l’empresa del parc d’habitatges en què intervé (construït del 1955 al 1975).
 2. Increment del coneixement per part dels tècnics de la nova normativa derivada de la transposició de la directiva EPBD a l’Estat espanyol.
 3. Inclusió d’informació de la caracterització energètica d’habitatges en projectes de rehabilitació energètica.
 4. Adaptació dels projectes de rehabilitació energètica als mínims de qualitat definits a la normativa d’edificis de nova construcció (part en què s’actua).
 5. Avaluació dels estalvis a causa de l’actuació de rehabilitació energètica d’habitatges (envoltant tèrmic).
 6. Recomanacions d’actuacions de rehabilitació energètica a l’abast dels veïns propietaris dels edificis avaluats energèticament.
 7. Comunicació directa amb els responsables de la implantació de la directiva EPBD a Catalunya.
 8. Membre permanent de la plataforma d’experts en eficiència energètica de l’Associació de Promotors Públics d’Habitatge i Sòl a Espanya.
 9. Coneixement més ampli de cap on van les polítiques d’eficiència energètica a escala europea i preparació activa per implementar-les i intentar establir metodologies per superar les barreres detectades.
 10. Contesta a la consulta pública de la Comissió Europea sobre la reestructuració de la directiva EPBD. La consulta ajudarà la Comissió a obtenir aportacions de parts interessades sobre la directiva EPBD mitjançant un qüestionari en línia, que ha de permetre que aquesta directiva desenvolupi amb més eficàcia la nova proposta.
   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.