Butlletins informatius
Llista de butlletins publicats des d'ADIGSA

 Butlletí RESHAPE - Juny/2008

 Butlletí RESHAPE - Desembre/2007 

 Butlletí RESHAPE - Març/2007
 

 Butlletí RESHAPE - Maig/2006

 


 

Butlletins publicats a nivell europeu
 Anar a www.reshape-social-housing.eu
   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.