Enllaços d'interès

Organisme 

EPBD Buildings Platform: plataforma amb el suport de la UE que ofereix tota mena d'informació i recursos relacionada amb la Directiva sobre Eficiencia Energètica en l'Edificacio (EPBD)
http://www.buildingsplatform.org/cms/

 

Ministeri d'Habitatge (normativa estatal de referència, noticies sobre l'aprovació del CTE, altres)
http://www.vivienda.es/es/index.php

 

Codi tècnic de l'edificació (continguts del CTE per descarregar)
http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33

Ens Basc de l'Energia (Sistema voluntari de certificació energètica pròpia del País Basc)
http://www.eve.es/index_hc.asp

 

Ajuntament de Sevilla (Ordenança per a la gestió local de l'energia, apartat de certificació energètica)
http://www.sevilla.org/impe/sevilla/contenido?pag=/contenidos/medio_ambiente/Normativas/...

 

IDAE (Edificació i estalvi d'energia. Marc normatiu, documents reconeguts i programes oficials de certificació energètica d'edificis)
http://www.idae.es/central.asp?m=p004018007&t=1

 

ICAEN (Edificació i estalvi d'energia)
http://www.icaen.net/index.jsp?idmenu=24&mtipo=A&nombre=Tecnologies%20eficients%20MTD

 

Agencia d'Energia de Barcelona (noticies, ordenances, etc.)
http://www.barcelonaenergia.cat/

 

   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.