Objectius generals

Els objectius principals a curt termini són:

  1. Superar les barreres per a la rehabilitació i millora de l'eficiència energètica dels edificis existents en el sector de l'habitatge social;  proporcionant eines practiques amb guies, exemples de bones practiques i formació.
  2. Accelerar la implementació de la Directiva europea sobre l'eficiència energètica en edificis per part dels agents que intervenen en l'habitatge social (en vigor a partir del 4/1/2006)
  3. Augmentar el coneixement i canvi d'actitud del agents de l'habitatge social sobre solucions de la rehabilitació

A llarg termini el RESHAPE pretén:

  • Contribuir de manera substancial a les polítiques de la UE i compromisos de Kioto per reduir les emissions de CO2 en el sector dels edificis.

Per assolir aquests objectius, el projecte preveu les tasques següents:

  • Aplicar en casos pràctics la nova Directiva sobre certificació energètica de l'edificació, així com integrar els resultats de la certificació en els processos d'informació.
  •  Demostrar el valor afegit de la certificació energètica. Les dades obtingudes de la certificació energètica dels edificis permeten desenvolupar eines i estratègies integrades d'aplicació de millores energètiques en l'àmbit del parc d'edificis existent.
  •  Desenvolupar eines pràctiques de suport (guies, materials de formació, exemples de millors pràctiques) que permetin als actors del sector de l'habitatge planificar la integració de la certificació energètica en els seus circuits de treball, en la definició i planificació de les estratègies de millora de l'eficiència energètica i la seva comunicació als propietaris o llogaters dels habitatges.
  •  Crear una plataforma europea per a l'intercanvi d'experiències relacionades amb la certificació energètica, els escenaris de rehabilitació i la capacitat de l'edificació en el sector de l'habitatge social.

 Difondre els resultats del projecte a un extens rang d'actors involucrats en l'habitatge social a Europa.

   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.