Pots demanar ajuts per a fer obres de millora que suposin un estalvi energètic,  com la millora en l’aïllament de l’edifici o l’habitatge; o altres actuacions que redueixin la despesa de refrigeració i calefacció. 

Els Fons estan estructurats en Programes i és molt important accedir al programa concret que et pugui ajudar a formalitzar el teu ajut.

En el cas dels propietaris, usufructuaris o llogaters d’habitatge, els programes assignats són els Programa 3, Programa 4 i Programa 5. L’ajut anirà en funció de la reducció dels consums que suposi la rehabilitació.

Alguns exemples pels quals podries optar en funció d’aquests tres programes, són:


Programa 3 sobre ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial 

•    Aïllament de Façanes.
•    Aïllament de coberta.
•    Aïllament de patis.
•    Canvi de finestres.
•    Instal·lació plaques solars.
•    Canvi del sistema de calefacció (bomba de calor, aerotèrmia, biomassa).
•    Canvi del sistema d’aigua calenta sanitària (aerotèrmia).

L’import màxim en funció de la reducció del consum pot arribar a 18.800 € per habitatge, un cop s’hagi justicada tota l’obra.

 

Programa 4, sobre ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

•    -    Canvi de finestres.
•    -    Aïllament als paraments de l’envolvent (tant per l’interior com per l’exterior).
•    -    Canvi del sistema de calefacció (bomba de calor, aerotèrmia, biomassa).
•    -    Canvi del sistema d’aigua calenta sanitària (aerotèrmia).
•    -    Instal·lació plaques solars (fotovoltaiques i d’aigua calenta sanitària).

L’import màxim en funció de la reducció del consum pot arribar a 3.000 € per habitatge.

 

Programa 5, sobre ajuts en l’elaboració del llibre de l’edifici per a la rehabilitació i redacció de projectes

L'objectiu d’aquest programa és l'impuls a la implantació i la generalització de l’anomenat  Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per la seva emissió, que poden arribar fins a 3.500 € per aquest concepte.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

A més, els Fons Next Generation també subvencionen el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis arribant a un màxim de 30.000 €.

En tots dos casos, Llibre de l’edifici i projectes tècnics de rehabilitació, les subvencions estan destinades a les comunitats de propietaris  d’edificis d’habitatges construïts abans del  2000.
 

És imprescindible que demanis assessorament tècnic abans de tramitar el teu ajut, donat que sense la seva intervenció no podràs tramitar els ajuts. 
Per fer-ho, trobaràs als programes tota la informació detallada sobre els mateixos i on t’has d’adreçar en funció d’on estigui el teu habitatge.

 

 

                           Programa 3                          Programa 4                          Programa 5

Data d'actualització: 17/07/2023