Nota d’aclariment sobre la documentació per sol·licitar el Lloguer Social Obligatori i model d’informe municipal

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tingut coneixement que s’estan produint diferents interpretacions alhora d’establir la documentació que s’ha de requerir en la tramitació d’un lloguer social obligatori.

En aquest sentit, s’ha elaborat una nota d’aclariments que té l’objectiu de donar seguretat jurídica al procediment de lloguer social obligatori i, també, a les persones afectades que es trobin en algun dels supòsits de l’article 5.1 i 5.2, de la disposició addicional primera de la Llei 24/2015, i de la disposició transitòria de la Llei 1/2022, que compleixin els llindars de situació de vulnerabilitat de l’article 5.10 i 5.11 de la Llei 24/2015 i que no disposin d’alternativa habitacional pròpia; i establir la documentació que s’ha de requerir en la tramitació d’un lloguer social obligatori, sens prejudici del que ja estableix la pròpia Llei. 

Mentre no es desenvolupi reglamentàriament la forma d’acreditar el risc d’exclusió residencial, es necessari enumerar la documentació específica per acreditar la situació de vulnerabilitat, sens prejudici del que ja s’estableix a la pròpia disposició transitòria quarta, a fi de formalitzar el lloguer social obligatori indicat a la Llei.

L'Agència de l'habitatge de Catalunya ha elaborat el model d'informe, annex a la nota d’aclariment, per facilitar les gestions dels serveis municipals pel compliment de la Disposició addicional primera de la Llei 24/2015. L’objectiu de l’informe és el de facilitar l’acreditació dels requisits de les persones que resideixen en un habitatge sense títol habilitant i que tenen dret  a rebre una oferta de lloguer social per part de la propietat del habitatge on resideixen.

Amb aquest document, que podrà ser adaptat pels diferents Ajuntaments, els serveis municipals podran acreditar que els sol·licitants es troben sota el llindar econòmic establert per la Llei per disposar del dret a un lloguer social obligatori i, també, la resta de requisits: arrelament anterior a l’ 1 de juny de 2021, no haver rebutjat cap oferta de reallotjament en els darrers dos anys, i la convivència veïnal.

Pots descarregar el model i la nota d'aclariment, als enllaços de sota.

 

Data d'actualització: 20/09/2022