El Programa 60/40 és un recurs econòmic que té per finalitat ajudar als casos amb valoració favorable de la Mesa de Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, quan les administracions actuants no disposen de cap altra alternativa de reallotjament, creant un mecanisme de col·laboració entre la Generalitat i l’administració local amb l’objectiu de donar compliment a l’article 5.6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya destina una aportació econòmica a les Administracions locals, per tal que puguin arrendar un habitatge al mercat privat de lloguer, per al reallotjament de les famílies, i demanar-ne l’adhesió a l’acord de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social

Podeu adreçar-vos a la bústia del Programa a: Bustiaprograma6040@gencat.cat

Data d'actualització: 31/05/2023