Notificació del dret de tanteig i retracte (Decret 1/2015)

L’Administració de la Generalitat de Catalunya, després de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, pot exercir el dret de tanteig i retracte d’habitatges quan hagin estat adquirits pels seus propietaris de les següents formes:

 • En un procés d’execució hipotecària.

 • Mitjançant la compensació o el pagament del deute amb garantia hipotecària.

 

D’aquesta manera i d’acord amb el Decret llei 17/2019, si ets propietari d'un habitatge amb les característiques anteriors i aquest es troba ubicat en qualsevol municipi de Catalunya, has de notificar la decisió de transmetre’l. Una vegada feta la notificació, l’Administració podrà exercir el seu dret de tanteig i retracte de les següents maneres: 

 • Directament.

 • A través d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia competents en matèria d’habitatge en benefici:

  • Propi.

  • Del municipi.

  • D’altres entitats vinculades que en depenen.

  • De societats mercantils de capital íntegrament públic.

  • D’entitats sense ànim de lucre que formin part de la Xarxa d’habitatges d’inserció o que tinguin la consideració de promotors socials d’acord amb el que estableix l’article 51.2.b) de la Llei del dret a l’habitatge. 

 


Com has de notificar la transmissió d’un habitatge a l'Administració?

Si vols fer una transmissió del teu habitatge, cal que sàpigues que, a partir del dia 2 d'abril de 2024, la presentació de notificacions a efectes del dret de tanteig i retracte previst al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària es realitzarà a través d'aquest tràmit.


Passos a seguir per iniciar el tràmit

 1. Per emplenar la sol·licitud, s’haurà de validar prèviament el document Excel amb la informació de l'/dels habitatge(s) a transmetre. Sense aquesta validació prèvia, no es podrà completar la sol·licitud.
 2. Per completar-la, hauràs d'entrar al validador que trobaràs enllaçat al final d'aquesta pàgina. 
 3. Una vegada accedeixis, tindràs a la teva disposició tota la informació pas a pas per validar el document.
Data d'actualització: 02/04/2024