Quan l’arrendador és un gran tenidor d'habitatges, l’inquilí en situació de vulnerabilitat pot presentar una sol·licitud de moratòria fins el 28 de febrer de 2022, d'acord amb el que estableix el Real Decreto-Ley 21/2021.

En què consisteix la moratòria:
Les mensualitats que lloguer que no es paguen s’ajornen a partir de la següent mensualitat que tocaria pagar, mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys 3 anys, a comptar des que se superi l'estat d'alarma. L’inquilí no pagarà cap tipus d’interès per aquesta moratòria.

Excepció de no aplicació d'aquesta mesura: 
Si s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre arrendador i arrendatari.

 

Model de sol·licitud de moratòria del pagament del lloguer gran tenidor.

 

Normativa aplicable:

Article Art. 3 i 4 RDL 11/2020, modificat per RDL 8/2021, pel RDL 16/2021 i posteriorment pel RDL 21/2021.

Per consultes o assessorament us podeu adreçar al servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Data d'actualització: 09/11/2021