El Govern de la Generalitat ha resolt ampliar fins el mes de juny la moratòria en el pagament de les quotes de lloguer i amortització del parc d'habitatges, locals comercials i places d'aparcament gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalnya, essent d'aplicació, amb caràcter general, a 3 mensualitats, d'abril a juny de 2020, ambdós inclosos.

Tanmateix ha aprovat una moratòria extraordinària de 3 mesos més -de juliol a setembre de 2020, ambdós inclosos- per a les famílies que ho sol·licitin i que es trobin incloses dins dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos a l'article 5 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’ambit social i econòmic per fer front a la Covid-19.

Podran acollir-se a la moratòria extraordinària les persones que:

 • Es trobin en situació d’atur o d’Expedient Temporal de Regulació d’ocupació (ERTO)
   
 • Reducció de jornada laboral per motius de cures o altres circumstàncies familiars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos respecte al mes anterior a fer la sol.licitud.
   
 • La suma mensual de l’habitatge més les despeses i subministraments bàsics hauran de ser igual o superiors al 35% dels ingressos de la unitat familiar.

En aquests supòsits, caldrà presentar telemàticament, abans del proper 19 de juny d'enguany, la sol·licitud i declaració responsable habilitada en el següent enllaç (http://agenciahabitatge.gencat.cat/moratoriaextraordinaria).

En el termini d'un mes a partir de la finalització de l'estat d'alarma, caldrà acreditar documentalment la concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat econòmica declarades, aportant la documentació justificativa assenyalada a l'article 6 RDL 11/2020 -indicada a la sol·licitud- a qualsevol de les seus de l'Agència o a l'Oficina Local d'Habitatge més propera al vostre domicili.

Les rendes no satisfetes mentre duri la moratòria es facturaran de la forma següent:

 • En cas que NO sol·liciteu la moratòria extraordinària, la facturació del rebut mensual es reprendrà l'1 de juliol d'enguany i aquesta inclourà, durant un període de 24 mesos (2 anys), la part proporcional de les 3 mensualitats ajornades (d'abril a juny).
   
 • En cas que SÍ sol·liciteu la moratòria extraordinària, la facturació del rebut mensual es reprendrà l'1 d'octubre d'enguany i aquesta inclourà, durant un període de 72 mesos (6 anys), la part proporcional de les 6 mensualitats ajornades (d'abril a setembre).
   
 • En cas que no vulgueu acollir-vos a l'ajornament dels rebuts inclosos en la moratòria general i preferiu que us siguin facturats d'un sol cop conjuntament amb la facturació de juliol, heu d'omplir el formulari següent: (http://agenciahabitatge.gencat.cat/renuncia).

Per a qualsevol aclariment o consulta podeu trucar al telèfon gratuït 900 922 841, de 9:00 a 14:00 hores
 

Data d'actualització: 01/06/2020