Tenen dret a una pròrroga del contracte de lloguer de 6 mesos, tots els arrendataris amb contractes de lloguer que finalitzin entre el 2 d'abril de 2020 (entrada en vigor del RDL 11/2020), fins a la finalització de l'estat d'alarma el 9 de maig de 2021 (declarat pel RD 926/2020, de 25 d'octubre, prorrogat per RD 956/2020, de 3 de novembre)
En el supòsit que finalitzi aquesta pròrroga de 6 mesos del contracte de lloguer previ a la finalització de l’estat d’alarma, l’arrendatari té dret a una ampliació excepcional fins a la finalització de l'estat d'alarma.

Procediment per a sol·licitar aquesta pròrroga:
L’arrendatari ha de sol·licitar la pròrroga a l’arrendador i aquest l’haurà d'acceptar, tret que mútuament hagin acordat voluntàriament altres termes o condicions del contracte.

Contractes de lloguer que es poden acollir a aquesta mesura:
Els posteriors a l'1 de gener de 1995 regits per la LAU 29/94, quan es produeixi el venciment dins del període de pròrroga obligatòria previst en l'article 9.1 o el període de pròrroga tàcita previst en l'article 10.1.

Normativa aplicable

  • Article 2 RDL 11/2020, modificat pel RDL 2/2021 (pròrroga de 6 mesos).
  • RDL 30/2020 (ampliació excepcional fins a la finalització de l’estat d’alarma).

 

Per consultes o assessorament us podeu adreçar al servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 

Data d'actualització: 31/03/2021