Atesa l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i en virtut del previst a la seva Disposició Addicional Tercera i Quarta, per les quals es suspenen els terminis dels procediments administratius i de prescripció i caducitat.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica el següent:

  1. Per les resolucions del dret de tanteig i retracte notificades amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentat RD 463/2020 i que caduquin dins del seu àmbit de vigència, el termini de 3 mesos de caducitat queda suspès a partir del dia 14 de març de 2020 i es reprendrà en el moment que quedi sense vigència el RD 463/2020 o la seva possible pròrroga.
     
  2. Els efectes de les notificacions realitzades amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 463/2020, caduquen en el termini de 3 mesos a comptar del moment que finalitzi la vigència del RD 463/2020 o la seva possible pròrroga.

 

Barcelona, 27 de març de 2020

Data d'actualització: 27/03/2020