07/05/2024 – Comencen les obres del projecte europeu PLURAL (Horizon2020)

El 18 d'abril de 2024 es van reunir Pich Architects i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a la promoció de Ctra. Martorell 238 per signar l'acta de replanteig i inici de les obres que dona pas al començament de les obres que formen part del projecte europeu PLURAL (emmarcat dins de Horizon2020). A més, es va fer un test Blower Door per comprovar l'estanquitat dels habitatges, amb finalitats d'estudis d'estalvi energètic. Finalment, després de les pluges, les obres s’han iniciat el dia 24 d'abril.
Trobareu informació addicional
al web de l'AHC.

 

Test Blower Door fet dins del marc del projecte PLURAL

 

06/03/2024 - L'Agència de l'Habitatge de Catalunya es reuneix amb el veïnat que participa en el projecte europeu PLURAL (Horizon2020) per comentar les noves obres

La tarda del dia 28 de febrer de 2024, al Centre Cívic Municipal Maria Aurelia Capmany, l'AHC ha convocat una reunió amb el veïnat implicat al desenvolupament del projecte europeu PLURAL (emmarcat dins d'Horizon2020). L'objectiu de la trobada era informar de les noves obres que es duran a terme els pròxims mesos a la façana de l'edifici del c/Martorell, 238, a Terrassa. Aquestes obres ajudaran a millorar l'aïllament tèrmic, el confort dels usuaris i l'eficiència energètica de l'edifici. 

Trobareu informació addicional al web de l'AHC.

 


 

10/01/2024 - L’herència del projecte europeu HOUSEFUL a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: una experiència de circularitat en el sector de la rehabilitació en la construcció

El projecte europeu HOUSEFUL, del Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (conveni de subvenció H2020-776708), va finalitzar el passat 30 d’abril 2023. Per a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Agència), membre del consorci del projecte, han estat un total de 60 mesos intensos de treball i d’aprenentatge. 

El producte final del HOUSEFUL ha estat la definició, el disseny i el desenvolupament d’un programari com a servei que integra el principi d’economia circular, oferint com a model 11 solucions circulars implantades amb èxit en 4 casos demostratius de rehabilitació d’habitatges (dos d’ells catalans, gestionats per l’Agència) i permetent la quantificació del nivell de circularitat dels edificis. L’objectiu ha estat crear una potent eina per a la gestió circular en totes les etapes del cicle vital dels edificis, amb especial èmfasi en l’ús eficient dels recursos d’aigua, energia i materials i la conseqüent reducció dels residus generats i pel redisseny del model de negoci tradicional lineal del sector de l’habitatge cap a un model més circular. 

En el cas concret dels dos edificis demostratius catalans, situats a Sabadell i a Sant Quirze del Vallès (província de Barcelona), la implementació ha comportat una millora del confort i benestar dels seus habitants, tot esdevenint un cas d’èxit per incentivar l’ús de materials i solucions més circulars i sostenibles en el sector de la rehabilitació d’edificis. 

 

Actuacions en el Bloc dels Mestres de Sabadell (Barcelona)

En el marc del projecte s’han dut a terme les obres de reforma per a consolidar estructuralment i dotar d’habitabilitat el local de la planta baixa i els 16 habitatges de l’edifici. Les solucions 4 (cerca de materials de construcció local), 9 (gestió òptima dels residus al final del cicle de vida dels edificis) i 10 (millora de l’eficiència energètica mitjançant l’ús de mesures actives i passives) s’han implementat amb l’aplicació de materials de menor impacte ambiental i d’estalvi d’energia com l’aïllant de suro, envans i cel rasos amb un major percentatge reciclat i la reutilització de les baranes de façana existents. Addicionalment, també s’hi ha implementat la solució 5 (tractament i reutilització eficient de les aigües de pluja i grises) mitjançant la instal·lació temporal del sistema de tractament VertECO. 

 

Il·lustració 1. Vista del Bloc dels Mestres una vegada finalitzada l'actuació de HOUSEFUL.

 


 Il·lustració 2. Plaques solars instal·lades en el demostratiu de Sabadell.

 

Il·lustració 3. Sistema de tractament VertECO.


El sistema de recuperació d’aigües ha permès tractar les aigües grises de 8 habitatges i reutilitzar l’aigua regenerada per al reg de plantes ornamentals i la neteja de l’edifici. El principi subjacent és l’ús d’espècies vegetals específiques en una seqüència especial per a fomentar la depuració de l’aigua contaminada a través de l’activitat microbiològica que es troba en les arrels de les plantes. 

 

Actuacions en la promoció de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

Una vegada fetes les obres corresponents al projecte europeu PLUG-N-HARVEST en aquest edifici, es va actuar a la resta de la promoció a través del projecte HOUSEFUL amb la retirada de les façanes ventilades deteriorades, l’increment de l’aïllament tèrmic de totes les façanes (solucions 4, 9 i 10) i el tractament i posterior reutilització d’aigües pluvials i residuals grises (solució 5). 

 

Il·lustració 4. Vista de la promoció de Sant Quirze del Vallès finalitzada l'actuació de HOUSEFUL.

 

La paret verda GRETA de tractament que s’ha instal·lat en el pati interior de la promoció permet la recuperació de les aigües provinents de dutxes i piques dels lavabos de 3 habitatges i les aigües pluvials d’un baixant de coberta (corresponent a 70m2 de coberta). Tot i la bona qualitat de les aigües obtingudes, per tal de garantir la seva qualitat microbiana i la seva reutilització en el mateix edifici (en les cisternes dels vàters dels mateixos 3 habitatges més la cisterna d’un quart), les aigües es desinfecten posteriorment amb ozó. S’estima que el sistema pot recuperar uns 350 litres d’aigua al dia teòrics. 

 

Il·lustració 5. Sistema GRETA implementat a Sant Quirze del Vallès.


El treball realitzat a través dels projectes PLUG-N-HARVEST i HOUSEFUL al demostratiu de Sant Quirze del Vallès s’ha pogut complementar gràcies als Fons Next Generation, incorporant l’aïllament de totes les façanes, la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica i la implementació de tecnologies actives de calefacció i refrigeració (aerotèrmia), aconseguint així una reducció de la demanda energètica anual global del 25% i una reducció del consum d’energia primària no renovable del 70%, aconseguint una lletra C en el certificat d’eficiència energètica (CEE) de l’edifici. La idea és repartir de forma equitativa la producció d’energia fotovoltaica entre els 30 veïns de la promoció, de manera que serveixi per a cobrir aproximadament el 30% del consum elèctric de la promoció, arribant-se a autoconsumir in situ el 80% de la producció i injectant-se el 20% restant a xarxa a través de mecanismes de compensació.

 

Actuacions conjuntes en les dues promocions

Addicionalment, l’Agència ha treballat en la solució holística 2 de participació social per a la cocreació en ambdós demostratius per tal d’enfortir el compromís social envers les solucions innovadores d’estalvi de recursos. En aquest sentit, al llarg de tot el projecte, s’han realitzat tallers participatius amb diferents entitats implicades d’un i altre demostratiu, com són els ajuntaments, l’associació de veïns del barri de Campoamor i els propis usuaris finals dels edificis demostratius, així com empreses del sector i d’altres actors interessats. Els tallers han permès informar i formar a les parts implicades dels avanços del projecte HOUSEFUL i recollir diferents punts de vista sobre les solucions en procés de desenvolupament, per tal de cocrear-les conjuntament.

 


Il·lustració 6. Activitat de cocreació desenvolupada en el marc del projecte.

 

Aspectes innovadors

L’anàlisi i aplicació de solucions d'economia circular en el sector de l'habitatge i en concret en les intervencions de dues adequacions d'edificis d'habitatge social són clarament aspectes innovadors a destacar. Específicament, la innovació aplicada en obra s’ha materialitzat en l’ús de materials de la construcció de baix impacte ambiental (com ara el suro com a material d’aïllament en les façanes) i la instal·lació dels sistemes de tractament i recuperació d’aigües grises i pluvials basats en la natura. 

L’ús de suro ha suposat la substitució del SATE, provinent del petroli, per un material regenerable i reciclable, de proximitat i que no emet compostos tòxics, esdevenint, així, una actuació molt més sostenible i innovadora. 

Pel que fa al recurs aigua, els dos sistemes desenvolupats per l’empresa Alchemia-nova (soci del projecte) són una solució innovadora al permetre la recuperació i la posterior reutilització de les aigües generades in situ. Destaca també el fet que són sistemes de tractament basats en la natura, en els que la depuració de les aigües és realitzada pels microorganismes que creixen en les arrels de les plantes (exercint aquestes de suport). Aquests sistemes es diferencien dels sistemes tradicionals de tractament per ser ambientalment més sostenibles al requerir menys energia per al seu funcionament i al tenir un menor impacte visual, tot augmentant l’estètica verda dels edificis. Tant un sistema com l’altre es caracteritzen per integrar els serveis d’ecosistema, fet que resulta en múltiples beneficis. Addicionalment, ambdues tecnologies compleixen amb tots els requeriments de depuració i reutilització fixats per la Directiva de la UE pel tractament d’aigües residuals urbanes 91/271/CE, Reglament EU 2020/741 i Real Decret 1620/2007 de reutilització d’aigües depurades.

Finalment, el procés de cocreació realitzat al llarg de tot el projecte també ha estat un procés d’innovació oberta que ha permès incentivar la participació dels usuaris  finals alhora que atraure actors clau, tan locals com regionals dels edificis demostratius, enriquint els resultats del projecte. 

 

Enllaços d'interès

 


 

17/03/2023 - Projecte HOUSEFUL: solucions circulars basades en la natura per al tractament i reutilització d’aigües pluvials i grises en edificis gestionats per l’Agència de l'Habitatge de Catalunya

Notícia publicada a El Trimestral d'RDI #46:

En els dos edificis demostratius gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’ha implementat la solució d’aigües, que cerca, en general, la reducció de la generació de residus mitjançant el seu tractament i posterior aprofitament en els mateixos edificis on s’han generat. Concretament, la solució s’ha materialitzat amb la instal·lació de dos sistemes de tractament basats en la natura per a la generació d’aigua regenerada a partir d’aigües grises i pluvials (sistemes GRETA i VertECO). La seva implantació en edificis plurifamiliars existents es troba encara en fase experimental a casa nostra. L’aspecte innovador de la seva implementació en aquest tipus d’habitatges ha suscitat l’interès de diferents actors dels sectors de l’aigua, del medi ambient i de la construcció.

 


 

21/12/2022 - L’Agència de l’Habitatge de Catalunya inicia la 2a fase de la rehabilitació energètica del Grup Ronda Arraona 29-31, edifici demostratiu del projecte europeu HOUSEFUL

La promoció d’habitatges socials de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès, de 30 habitatges socials, presentava diverses problemàtiques de deteriorament, principalment a les façanes exteriors, que generaven humitats i molèsties als usuaris. Per aquest motiu l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha procedit a rehabilitar els 3 blocs de la promoció mitjançant un projecte de millora de l’edifici que incrementarà exponencialment l’eficiència energètica dels habitatges i incorporarà solucions circulars.

La rehabilitació dels blocs ha estat prevista en dues fases. La primera, finalitzada al maig del 2022, ha consistit en la substitució d’una de les façanes principals (que es trobava greument deteriorada) per una nova façana modular prefabricada, que incorpora aïllament tèrmic, noves finestres i 33 vidres fotovoltaics. Aquesta actuació innovadora, que ha suposat la instal·lació d’una potència fotovoltaica pic de 5,38 kWp, ha estat finançada pel projecte de recerca europeu PLUG-N-HARVEST (conveni de subvenció H2020-768735). 

 

Fotografia 1. Vista de la nova façana modular prefabricada instal·lada en la primera fase de les obres (esquerra) i bastida per a les obres de la segona fase (dreta)

Fotografia 1. Vista de la nova façana modular prefabricada instal·lada en la primera fase de les obres (esquerra) i bastida per a les obres de la segona fase (dreta).

 

La segona fase de l’obra, que s’ha iniciat al novembre del 2022, té un abast més ampli, donat que actuarà sobre la totalitat de la promoció tant per l’exterior com a l’interior dels habitatges. Les principals accions previstes són: (1) la retirada de les façanes ventilades de fibrociment malmeses, (2) la incorporació d’aïllament exterior -SATE- a totes les façanes dels blocs, utilitzant un material regenerable i reciclable com és el suro, (3) la incorporació de sistemes de climatització mitjançant bombes de calor aire-aire en tots els apartaments, (4) la instal·lació d’un camp fotovoltaic a coberta amb 36 panells, (5) la millora del rendiment de la instal·lació solar tèrmica per produir aigua calenta sanitària, (6) la reparació dels elements de formigó malmesos i (7) la modificació de les pendents del pati per solucionar problemes d’escorrentia. 

 

Fotografia 2. Estat de les façanes una vegada retirades les façanes ventilades de fibrociment malmeses i l’aïllant

Fotografia 2. Estat de les façanes una vegada retirades les façanes ventilades de fibrociment malmeses i l’aïllant

 

A més, com a innovació, s’instal·larà al bloc oest un sistema de tractament i recuperació d’aigües anomenat GRETA. Aquesta tecnologia utilitza uns mòduls de façana vegetals (emplaçats al mur de la caixa d’escales) per tractar les aigües grises recollides d’alguns dels apartaments així com  les aigües pluvials d’un baixant de coberta (corresponent a 70m2 de coberta). L’aigua resultant serà reaprofitada en els sanitaris de quatre habitatges. Es tracta d’una solució innovadora al permetre la recuperació i la posterior reutilització de les aigües generades in situ. Destaca també el fet que es tracta d’un sistema de tractament basat en la natura, en el que la depuració de les aigües és realitzada pels microorganismes que creixen en les arrels de les plantes (exercint aquestes de suport). Aquests sistemes es diferencien dels sistemes tradicionals de tractament per ser ambientalment més sostenibles al requerir menys energia per al seu funcionament i al tenir un menor impacte visual i sonor. Tot i la bona qualitat de les aigües a obtenir, per tal de garantir la seva qualitat microbiana i la seva reutilització en el mateix edifici, les aigües seran desinfectades posteriorment amb ozó. El projecte de recerca europeu HOUSEFUL (conveni de subvenció H2020-776708) finançarà aquesta tecnologia GRETA, així com part del SATE amb base de suro. Els fons Next Generation també subvencionaran part de la resta d’actuacions. 

 

Fotografia 3. Vista de l’aïllament exterior de suro negre (esquerra) i del sistema vegetal de tractament i recuperació d’aigües GRETA (dreta)

Fotografia 3. Vista de l’aïllament exterior de suro negre (esquerra) i del sistema vegetal de tractament i recuperació d’aigües GRETA (dreta)

 

Un cop finalitzat el procés de renovació, s’estima que els 30 habitatges de la promoció reduiran fins a un 35% la seva demanda d’energia anual i un 34% el consum anual dedicat a climatització (calefacció i refrigeració) i a aigua calenta sanitària. Per tant, es preveu una reducció de la factura energètica del usuaris i una millora del seu confort.  

Pel que fa a la producció fotovoltaica, s’espera assolir una producció de 30,4 MWh/any, que es dividirà entre els 30 apartaments, donat que es tracta d’una instal·lació d’autoconsum col·lectiu compartit. Aquesta nova instal·lació fotovoltaica servirà per cobrir aproximadament el 30% de l’energia elèctrica consumida a l’edifici, passant a ser una d’origen renovable.

Pel que fa a la solució de tractament i recuperació d’aigües (tecnologia GRETA), tot i ser d’aplicació parcial (només 3 apartaments), s’espera obtenir fins a 350 l/diaris d’aigua regenerada

 

Fotografia 4. Vista de les plantes del sistema de tractament GRETA

Fotografia 4. Vista de les plantes del sistema de tractament GRETA

 

El projecte HOUSEFUL aspira a que aquest demostratiu de Sant Quirze del Vallès millori el confort i benestar dels seus habitants i esdevingui un cas d’èxit per incentivar l’ús de materials i solucions més circulars i sostenibles en el sector de la rehabilitació d’edificis. 

 


 

20/12/2022 - Finalitza el projecte europeu PLUG-N-HARVEST. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya participa per a la rehabilitació energètica d'edificis

Notícia publicada a El Trimestral d'RDI #45:

En el marc del projecte s’ha dut a terme la rehabilitació energètica de la façana sud de l’edifici plurifamiliar d’habitatge social de la promoció Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès mitjançant la instal·lació d’un sistema de façana innovador, prefabricat i modular que integra tecnologies actives i passives i principis de l’economia circular.

 


 

14/09/2022 - Nova sessió de cocreació a l’edifici demostratiu de Sant Quirze del Vallès, Barcelona, en el marc del projecte europeu HOUSEFUL

El passat 1 de juliol 2022 tingué lloc el tercer i últim taller de cocreació a l’edifici d’habitatges socials situat a Ronda Arraona 29-31.

El taller, titulat “Materialitzant el futur de l'habitatge sostenible”, forma part d’un conjunt d’actuacions dissenyades per dur a terme en els edificis demostratius del projecte HOUSEFUL per tal d’afavorir la participació i d’enfortir el compromís social envers les solucions innovadores de sostenibilitat i d’estalvi de recursos desenvolupades i implementades pel projecte. 

En el primer taller, realitzat al juliol del 2020, es van identificar i posteriorment validar les barreres existents en l’edifici demostratiu per a la implementació de les solucions d’economia circular proposades pel projecte HOUSEFUL. En el segon, realitzat a l’abril del 2021, es cocrearen idees i materials de comunicació sobre els serveis HOUSEFUL a prestar. Concretament, es definiren 3 idees de cocreació a implementar: 1) visualització dels beneficis, 2) formació i 3) governança. En ambdós tallers hi van participar els usuaris de l’edifici, diverses administracions públiques locals i experts dels sectors de l’habitatge i de l’energia.

Amb motiu de la visita a l’edifici del consorci del projecte europeu PLUG-N-HARVEST, i per tal de crear sinèrgies entre els membres dels dos projectes europeus, es decidí organitzar una visita paral·lela HOUSEFUL a l’edifici, així com tancar el cicle de tallers de cocreació a l’edifici amb la realització del tercer i darrer taller de cocreació. 

En la visita els assistents van poder conèixer amb més detall les actuacions de rehabilitació dutes a terme en el marc del projecte PLUG-N-HARVEST i també les solucions sostenibles que s’executaran aquesta tardor en el marc del projecte HOUSEFUL.

 

Imatge 1: Visita a l’edifici demostratiu de Sant Quirze del Vallès

Fotografia 1: Visita a l’edifici demostratiu de Sant Quirze del Vallès.

 

Imatge 2: Assistents a la visita HOUSEFUL

Fotografia 2: Assistents a la visita HOUSEFUL

 

Imatge 2: Pòster explicatiu de les actuacions de rehabilitació sostenibles a implementar-se en el projecte HOUSEFULFotografia 3: Pòster explicatiu de les actuacions de rehabilitació sostenibles a implementar-se en el projecte HOUSEFUL

 

El taller es dugué a terme en la sala Salut Pastor, cedida per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i se centrà en les 3 idees de cocreació definides en els anteriors tallers realitzats. Membres de WE&B, Leitat i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya exposaren com s’han integrat les aportacions dels diferents actors que participaren en els tallers previs i explicaren les diferents accions que s’estan duent a terme per al desenvolupament i posterior implementació de cada una de les idees. Tot seguit s’analitzaren i es debateren entre tots els participants. 

 

Imatge 4: Taula de treball en el tercer taller de cocreació

Fotografia 4: Taula de treball en el tercer taller de cocreació

 

Al final cada un dels assistents va poder valorar la implementació de les idees de cocreació. El resultat final va ser la validació de totes 3 idees com a bones.

 

Imatge 5: Procés de validació de les 3 idees de cocreació

Fotografia 5: Procés de validació de les 3 idees de cocreació

 

D’aquesta manera, es validaren les següents actuacions relacionades amb la idea de cocreació “Visualització dels beneficis de la implementació de les solucions HOUSEFUL”:

•    Creació i obertura de diferents canals de comunicació dirigits i adaptats a diferents tipologies de receptors (inquilins, veïns, habitants del municipi, ciutadans en general, etc.).
•    Creació i actualització d’un lloc web específic en llengua local centrat en les accions realitzades en l’edifici (web de l’AHC).
•    Creació i instal·lació de panells d’informació a les entrades de l’edifici amb explicacions visuals sobre les accions de rehabilitació realitzades i a realitzar i amb alguns beneficis associats a aquestes. 
•    Creació d’una nova figura, la de l’Agent Circular, per a facilitar les comunicacions amb els inquilins i organitzar activitats de formació dirigides a la visualització dels beneficis.

Les actuacions relacionades amb la idea de cocreació “Formació dels habitants sobre l'ús de les solucions HOUSEFUL” que es validaren són les següents:

•    Disseny i desenvolupament d’activitats formatives dels habitants per a un ús correcte de les solucions i garantir  la seva sostenibilitat a llarg termini. 
•    Redacció de manuals d'ús i manteniment de les solucions, així com d’altre material formatiu que pugui ser útil.

Finalment, es detallen aquelles actuacions relatives a la idea de cocreació de governança “Aconseguir una comunitat sostenible al voltant de les solucions proposades” que foren també validades:

•    Realització d’activitats i creació de canals de comunicació amb els usuaris per tal d’afavorir i mantenir la seva implicació en les fases d’operació i manteniment de les solucions. 
•    Creació d’un espai de comunicació per a la resolució de dubtes i problemes derivats de l’ús de les solucions HOUSEFUL.
•    Creació de vies de comunicació i treball per a l’obtenció d’una comunitat de veïns unida i corresponsable i amb una estreta relació amb les diferents administracions públiques.

El següent pas serà dissenyar, preparar i dur a terme tallers de formació amb els veïns.

 


 

15/07/2022 - L’Agència de l’Habitatge de Catalunya visita el prototipus de la tecnologia Híbrid Wall en el marc del projecte europeu PLURAL (Horizon2020)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha finalitzat les obres d’acabament de l’edifici d’habitatges situat al c/Martorell 238 de Terrassa, que estava en estat d’abandonament. Aquesta promoció, amb un total de 32 habitatges destinats a habitatge de lloguer social, servirà d’edifici demostratiu pel projecte de recerca PLURAL.

PLURAL és un projecte del programa europeu H2020 que, a través del treball conjunt de 18 socis europeus, desenvolupa innovadors sistemes de panells prefabricats per instal·lar a l’envolupant d’edificis existents, amb la finalitat de millorar el confort dels usuaris i l’eficiència energètica dels immobles (tot reduint la demanda energètica i autoproduint energia provinent de fonts renovables).

PLURAL es va iniciar a l’octubre de 2020. Des de llavors, el consorci europeu ha estat treballant en el desenvolupament de les diferents tecnologies, entre elles la Híbrid Wall, dissenyada i fabricada per l’empresa catalana DENVELOPS (sòcia del projecte). Està previst que aquesta solució s’implementi a 12 habitatges dels 18 del Bloc A de la promoció de Terrassa. 

 

Fotografia 1. Promoció d’habitatges socials a Terrassa. El Bloc A serà l’edifici demostratiu de PLURAL (Autor de la fotografia: David Masachs) 

Fotografia 1: Promoció d’habitatges socials a Terrassa. El Bloc A serà l’edifici demostratiu de PLURAL (Autor de la fotografia: David Masachs)

 

Es tracta d’una tecnologia de panells prefabricats amb estructura d’acer que, al superposar-se sobre les façanes existents, incorporarà més aïllament tèrmic, noves finestres i balconeres d’elevades prestacions, proteccions solars i un innovador sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor, que permetrà controlar la qualitat interior de l’aire. La Híbrid Wall ofereix, a més a més, versatilitat d’acabats exteriors, entre ells, plaques d’alumini de diversos colors o, fins i tot, panells fotovoltaics.

 

Fotografia 2. Prototipus de la Híbrid Wall desenvolupat per DENVELOPS (Autor de la fotografia: Nil Juvanteny)

Fotografia 2: Prototipus de la Híbrid Wall desenvolupat per DENVELOPS (Autor de la fotografia: Nil Juvanteny)

 

A inicis d’estiu, tècnics de l’AHC, conjuntament amb altres membres del consorci de PLURAL, van visitar el taller de l’empresa DENVELOPS, a Igualada, per analitzar el primer prototipus executat de la Híbrid Wall a escala real. Es tracta d’un prototipus que fa aproximadament 3 x 4,5 m i que servirà per testejar i optimitzar la solució abans de la seva implementació a l’edifici. En paral·lel, l’estudi d’arquitectura Pich Architects (també soci del consorci) està redactant el projecte executiu per les obres d’implantació de la façana a l’edifici demostratiu, per tal que l’AHC tramiti la licitació d’obra (prevista per a finals del 2022).

Gràcies a les tecnologies PLURAL, s’estima que els 18 habitatges del Bloc A milloraran en diferent grau la seva eficiència energètica, especialment els de la primera i segona planta. Just ara, en el mes de juliol, s’està iniciant la instal·lació d’un sistema de monitorització energètica i del confort dels habitatges per poder mesurar amb dades reals l’impacte de les millores. Amb la solució PLURAL s’estima que l’edifici generarà uns 17 MWh/any d’energia fotovoltaica i que es reduirà en un 25% la demanda d’energia per climatització, així com en un 26% el consum global d'energia primària no renovable.

 


 

10/05/2022 - Drets Socials col·labora en un projecte europeu per rehabilitar 30 habitatges socials de Sant Quirze del Vallès amb criteris de sostenibilitat

Nota de premsa publicada pel Departament de Drets Socials:

El secretari d'Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha visitat les obres que s'estan duent a terme a la promoció de Ronda Arraona 29-31. La rehabilitació, que s’emmarca en el projecte europeu PLUG-N-HARVEST, del qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya n’és sòcia, rebrà també subvencions del projecte europeu HOUSEFUL i dels Fons Next Generation per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges. Altres actuacions s’hi duran a terme en una segona fase, com ara la recollida i tractament i posterior reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici. 

 


 

01/04/2022 - S’inicien les obres de rehabilitació energètica de la promoció Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya continua renovant edificis sota principis d’economia circular 

Les obres es duran a terme a la façana sud del bloc A en el marc del projecte europeu PLUG-N-HARVEST

 

Vista de la façana una vegada retirades les plaques de façana ventilada deteriorades i rètol informatiu de les obres de rehabilitació energètica que s’estan duent a terme a l’edifici

 

El projecte de reforma, que acaba d’iniciar les obres i està previst que finalitzi a finals de Maig 2022,  se centra en la implementació de la solució de façana PLUG-N-HARVEST, desenvolupada en el marc del projecte que té el mateix nom i del que en forma part l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El projecte, integrat per 14 socis europeus, està subvencionat pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020 i té com a objectiu avançar en la integració i l’optimització de serveis energètics en edificis i districtes d’habitatges ja existents per tal d’obtenir una major eficiència energètica fins al punt d’aconseguir edificis autosuficients en matèria d’energia, també anomenats edificis de consum d’energia gairebé nul (NZEB). 

           

Vista de la façana una vegada retirades les plaques de façana ventilada deteriorades i 
rètol informatiu de les obres de rehabilitació energètica que s’estan duent a terme a l’edifici

 

El nou sistema de façana, adaptable i modular, està format per elements que poden ser fàcilment desmuntables i intercanviables en cas de necessitat. La tecnologia incorpora elements passius i elements actius. Els passius exerceixen la funció de dotar a l’edifici d’un nou acabat de les façanes, d’aïllar les parts opaques (mur) i les translúcides (finestres i vidres) i de millorar les proteccions solars, tot disminuint la demanda energètica dels edificis on s’implementi el nou sistema. Els elements actius són mòduls d’acabat de façana formats per panells capaços de generar energia solar fotovoltaica i sensors i controladors, per tal que es pugui fer un ús més eficient de l’energia utilitzada pels mateixos edificis i, a més, que es generi energia renovable distribuïda in situ.

Concretament, la façana innovadora, que afectarà a 101 m2 de la façana sud de la promoció, es basa en una estructura d’alumini prefabricada que integra la fusteria de les finestres i els elements d’ombra de la part translúcida, alhora que mòduls fotovoltaics per a la producció d’electricitat. Tant en el disseny com en l’elecció dels materials s’han tingut en consideració criteris econòmics (costos de fabricació i d’instal·lació baixos i costos d’operació i manteniment quasi nuls) i d’economia circular (solucions reciclables i ús de materials no tòxics). 

Detall disseny façana innovadora PLUG-N-HARVEST i visita de l’equip de l’Agència de l’Habitatge al taller de Garcia Faura

Esquerra: Detall del disseny de la façana innovadora PLUG-N-HARVEST i els seus components

Dreta: Visita de l’equip de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al taller de Garcia Faura

 

La innovació d’aquesta façana rau en el seu perfil. Després d’alguns entrebancs, finalment a inicis de Març 2022 s’obtingué el perfil amb èxit, enviant-se tot seguit al taller de l’empresa Garcia Faura per al muntatge dels panells de la façana i del prototip. A mitjans de Març 2022 tècnics especialistes de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge i d’Acció Exterior van visitar el taller per a veure in situ el perfil i signar el contracte d’inici d’obra. 

La solució serà acreditada a principis d’Abril 2022 per un laboratori independent per tal de verificar les seves prestacions i garantir-ne la qualitat òptima així com el compliment de la normativa vigent. 

Els impactes previstos en l’immoble una vegada finalitzades les obres de rehabilitació energètica i instal·lada la façana innovadora són de caire ambiental, econòmic i social:

  • Sostenibilitat del sistema de façana: flexibilitat i adaptabilitat per a la cobertura de les necessitats actuals i futures dels usuaris, ús de materials circulars, integració d’elements de producció d’energia d’origen renovable i reducció de la demanda energètica de l’edifici. 
  • Estalvi econòmic: menor despesa econòmica per a les llars afectades derivada del menor consum d’energia.
  • Benestar dels usuaris: major confort tèrmic dins dels habitatges.

En una segona fase de rehabilitació, prevista pel segon semestre del 2022, els mòduls fotovoltaics de la façana PLUG-N-HARVEST es complementaran amb més mòduls instal·lats en les cobertes dels blocs 1 i 2 de la promoció. També es realitzaran tasques de: 1) retirada de la resta de façanes ventilades deteriorades, 2) increment de l’aïllament tèrmic de la resta de façanes i 3) implementació de tecnologies actives de calefacció i climatització (aerotèrmia) i de tractament i posterior reutilització d’aigües residuals. Totes aquestes actuacions es duran a terme gràcies a l’aportació econòmica d’un altre projecte europeu, el HOUSEFUL, i d’altres fons de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Paral·lelament, en el segon semestre del 2022, es monitoritzaran els 6 habitatges renovats. D’aquesta manera el consorci del projecte disposarà de dades dels indicadors de resultats (KPIs) suficients com per a poder comparar el funcionament dels habitatges abans i després de la integració del sistema de façana PLUG-N-HARVEST i avaluar l’impacte d’aquesta integració. 

 


 

06/11/2020 - Projecte europeu PLUG-N-HARVEST: edificis amb consum quasi zero

Notícia publicada al Butlletí d'Innovació i Recerca #36

El projecte PLUG-N-HARVEST proposa dissenyar, desenvolupar, testar i explotar una versió innovadora de la solució de rehabilitació d’edificis ABDE (Envolupants d’Edificis Dinàmics/Adaptables) que integri els conceptes d’economia circular i d’estalvi energètic amb uns costos d’instal·lació i manteniment baixos. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya implementarà la façana dinàmica ABDE desenvolupada en el si del projecte en un dels blocs de la promoció Ronda Arraona de Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

 


 

27/07/2020 - Comença la co-creació del projecte Houseful a Catalunya, amb l’edifici demostratiu “El bloc dels Mestres” de Sabadell

Notícia publicada al Butlletí d'Innovació i Recerca #35: 

El passat 9 de març 2020 va tenir lloc el primer dels 12 tallers de cocreació proposats pel projecte HOUSEFUL, en el qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya hi participa i hi aporta 2 edificis demostratius. El taller, que va reunir representants d’un ampli ventall d’entitats, es va centrar en l’edifici pilot del Bloc dels Mestres de Sabadell. Els assistents, agrupats en 4 taules de treball, discutiren com hauria de ser el futur del sector de l’habitatge en general i del social en particular a Catalunya des de la perspectiva de l’economia circular i validaren les idees de cocreació sorgides d’una consulta prèvia.

 


 

04/10/2019 - L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà la reforma de dos edificis aplicant conceptes d'economia circular

Notícia publicada al Butlletí d'Innovació i Recerca #32: 

El projecte europeu HOUSEFUL, format per 16 socis europeus, entre ells l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, proposa un canvi de paradigma en el sector de l’habitatge fonamentat en l’economia circular i pretén demostrar la viabilitat de 11 solucions basades en aquest concepte. La implementació d’aquestes solucions, agrupades entorn de 5 vectors (holístic, material, aigua, residus i energia), ha de comportar la creació d’una metodologia d’avaluació i mesura de la circularitat dels edificis d’habitatges i la reducció de la producció de residus i del consum d’energia primària no renovable d’aquests. Les solucions proposades pel projecte  s’implantaran en 4 edificis demostratius, 2 dels quals es troben a Catalunya i són gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Un d’aquests edificis és el Bloc dels Mestres de Sabadell (Barcelona).

 


 

25/06/2019 - L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà una rehabilitació pilot, en el marc del projecte 4RinEU7

Notícia publicada al Butlletí d'Innovació i Recerca #31

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya forma part del consorci del projecte europeu 4RinEU, conjuntament amb 12 socis europeus més. El projecte té com a objectiu la rehabilitació econòmica d’edificis d’habitatges per a una millora de la seva eficiència energètica. Per a tal fi, el projecte proporciona noves eines de renovació: tecnologies robustes, metodologies aplicables i models de negoci fiables. Aquestes eines es posaran en pràctica i testaran en 3 edificis pilots a Europa. Un d’ells és una promoció d’habitatges socials situada al municipi lleidatà de Bellpuig i administrada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 


 

06/06/2018 - L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sòcia del Projecte Europeu Plug-N-Harvest, acull la tercera reunió de socis

L'Agència està fent una prova pilot en una promoció de Sant Quirze del Vallès

 

El Projecte Plug-N-Harvest forma part del Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació H2020. És un projecte de més de 4 anys orientat  a avançar en la integració i optimització dels serveis energètics en edificis i districtes.  


El consorci del projecte està format per tretze socis de cinc països europeus (Grècia, Alemanya, Anglaterra, Espanya i Romania) entre els quals hi ha involucrats 3 centres de recerca, 3 industries, 4 petites i mitjanes empreses i 3 gestors d’habitatges públics.  


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, participa en aquest projecte a través d’Acció Exterior i del Departament Tècnic. La seva funció és fer l’anàlisi tècnic amb el consorci del Plug-and-Harvest per aplicar-lo a la rehabilitació energètica d’un edifici demostratiu. 


Actualment s’està treballant per analitzar les exigències i enginyeria de la proposta i adaptar-la  a les condicions dels edificis pilot, el desenvolupament del prototip de la façana i el disseny del sistema de control i gestió de la tecnologia. 


La promoció escollida per integrar aquesta solució a Catalunya és propietat d’Incasol i està ubicada a la Ronda Arraona 29-31 a Sant Quirze del Vallès. L’edifici construït l’any 2003 està dotat de 30 pisos distribuïts en 3 blocs que comparteixen el passadís de distribució i entrada als habitatges. Els blocs tenen planta baixa i 3 plantes. 


La promoció consta de 26 apartaments amb sala-cuina, bany i una habitació  (44,10m2 a 48,51 m2) i 4 apartaments amb sala-cuina, bany  i 2 habitacions (59,80m2). Hi ha un local de planta baixa en el bloc orientat sud-nord de 84,15m2. S
La solució actual de part de les façanes amb acabat de plaques prefabricades facilita la integració de la nova solució innovadora de l’envolupant tèrmica que proposa el consorci. 


Plug-and-Harvest forma part de la cartera de projectes de l’Agència. 


Trobareu informació addicional a l’adreça web http://www.plug-n-harvest.eu/  


 


 

21/03/2018 - III Assemblea general de membres del projecte Europeu 4RinEU a Barcelona

 

El mes de març del 2018 ha tingut lloc  a Barcelona  la III  Assemblea General del projecte Europeu 4RinEU en el qual l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hi participa a través d’Acció Exterior i de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. 
El gerent de l'Agència,, ha presentat aquest matí l'activitat  que desenvolupa l'Agència de l'Habitatge de Catalunya als participants en aquesta assemblea. 


El Projecte 4RinEU forma part del Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació H2020. Està orientat a promoure una tecnologia pionera, fiable i sòlida per implementar models de negoci per la renovació energètica profunda en els edificis residencials propis dels països de la Unió Europea. 
El consorci del projecte està format per tretze socis de sis països europeus entre els quals hi ha  empreses de serveis, constructores, organismes d’investigació i empreses gestores d’habitatge social. 


L’Agència  participa en aquest projecte fent l’anàlisi tècnica de  la rehabilitació energètica d’un edifici demostratiu situat al carrer Alsamoara de Lleida i constitueix la continuïtat i millora del mètode  desenvolupat al projecte RELS i un nou aprenentatge d’innovació i fórmules de finançament.  4RinEU forma part de la cartera de projectes de l’Agència.  


Trobareu informació addicional a l’adreça web http://4rineu.eu/ 

 


 

7/05/2015 - L'Agència de l'Habitatge de Catalunya rehabilita les façanes de Can Jofresa de Terrassa

 

Les obres es faran a la torre 3 situada al carrer de Montblanc

                        Torre 3 Can Jofresa

 

Avui s’han iniciat les obres de rehabilitació de les façanes del carrer de Montblanc 3 del barri de Can Jofresa de Terrassa (Vallès Occidental). Les obres consisteixen a aïllar les façanes per injecció exterior de la torre 3 d’aquest barri, que té un total de 60 habitatges.

 


 

1/07/2015 - L'Agència de l'Habitatge de Catalunya rehabilita les façanes de Can Jofresa de Terrassa

Les obres es faran a la torre 5 situada al carrer de Montblanc

                           Torre 5 Can Jofresa                                                       Cartell Torre 5 FEDER

 

Ahir es van iniciar les obres de rehabilitació de les façanes del carrer de Montblanc 5 del barri de Can Jofresa de Terrassa (Vallès Occidental). Les obres consisteixen a aïllar les façanes per injecció exterior de la torre 5 d’aquest barri, que té un total de 60 habitatges.

 


 

10/12/2015 - L'Agència de l'Habitatge de Catalunya rehabilita les façanes de Can Jofresa de Terrassa

 

Les obres es faran a la torres 6,7 i 10 d'aquest barri

                            Torre 6 Can Jofresa                                                                                               Torre 10 Can Jofresa

                                     Patologia Torre 7 Can Jofresa                                                                           Cartell Torre 11 FEDER

 

Avui s’han iniciat les obres de rehabilitació de les façanes del carrer de Montblanc, 6 (torre 6), del carrer de Badalona, 7 (torre 7) i del carrer de Montblanc, 10 (torre 10) del barri de Can Jofresa de Terrassa (Vallès Occidental). Les obres consisteixen a reparar les façanes dels edificis i aïllar tèrmicament les plantes baixes i afectaran un total de 180 habitatges, 60 de cada torre.

 

Data d'actualització: 13/05/2024