Normes internes de contractació:


A efectes de donar a conèixer el règim de contractació pública aplicable a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es comunica que aquesta Agència està subjecta a la normativa d’aplicació a les Administracions Públiques, regulada entre d’altres,  al Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Concretament, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha estat qualificada per l’Oficina de Supervisió i  Avaluació de la Contractació Pública (OSACP),  als efectes de la seva activitat contractual, com a  poder adjudicador que és Administració Pública (nivell 1),  tenint presents les conclusions contingudes a  l’informe 7/2013, de 6 de juny, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Podeu adreçar-vos a:

Contractació Pública
Plataforma electrònica de contractació pública

Data d'actualització: 21/07/2016