Transparència, accés a la informació i bon govern

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, és l’instrument d’execució de la política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’Agència va ser creada per la Llei 13/2009, del 22 de juliol, que regula les funcions, els òrgans de govern i el seu règim de funcionament.

En virtut del Decret 56/2016 de 19 de gener, l’Agència ha quedat adscrita al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge mitjançant la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

En aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, del 29 de desembre, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya facilita la informació de la seva activitat i gestió d'acord amb els següents punts :

Data d'actualització: 11/02/2019