Transparència, accés a la informació i bon govern

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, és l’instrument d’execució de la política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’Agència va ser creada per la Llei 13/2009, del 22 de juliol, que regula les funcions, els òrgans de govern i el seu règim de funcionament.

En virtud del DECRET 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, queda adscrita al Departament de Territori.

En aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, del 29 de desembre, amb desenvolupament parcial posterior  del DECRET 8/2021, de 9 de febrer,  l'Agència de l'Habitatge de Catalunya facilita la informació de la seva activitat i gestió d'acord amb els següents punts :

Data d'actualització: 27/04/2023