Persones jurídiques titulars d'habitatges inscrits en el registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant