Registre d'habitatges buits (RHBO)

El Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant (RHBO), que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, hi consten inscrits els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària (dació en pagament), que no disposin d’un contracte que habiliti per a la seva ocupació.

En aquest enllaç podràs accesdir al tràmit del Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant.

A sota, pots veure la relació de persones jurídiques titulars d'habitatges inscrits en el registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant.

 

 

Data d'actualització: 09/01/2023