Per calcular la renda mensual d’un lloguer social obligatori s'han d'aplicar els coeficients de ponderació sobre els ingressos de les persones sol·licitants establerts en l’article 4 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge:

 
 1. Als efectes d’aquest Decret, els ingressos de les persones sol·licitants es computen en funció dels ingressos familiars o de la unitat de convivència. Es consideren ingressos familiars els de tots els membres de la unitat familiar tal com es defineix en les normes reguladores de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Es consideren ingressos de la unitat de convivència, entesa com a conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles, la suma dels ingressos de tots els membres que la formen. En els casos de violència masclista, s’han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant.

   

   

 2. Als efectes d’atorgar un equilibri a les diverses unitats familiars o unitats de convivència que opten als ajuts, els ingressos es ponderen segons la zona geogràfica on s’ubica l’habitatge i segons el nombre de membres de la unitat, d’acord amb els coeficients següents:

  Coeficient U (ubicació)

  • Zona A: 0,75.
  • Zona B: 0,80.
  • Zona C: 0,85.
  • Zona D: 1.

  Coeficient C (composició unitat)

  1. membre: 1.
  2. membres: 0,97.
  3. membres: 0,93.
  4. membres o més: 0,90.
    

    

 3. En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el coeficient C corresponent al tram següent.

   

   

 4. Es considera unitat de mesura per determinar la quantia dels ingressos familiars l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el valor inclòs en la Llei de pressupostos de cada any.

Data d'actualització: 23/02/2024