La Xarxa de mediació per al lloguer social s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig , del Pla per al dret a l'habitatge té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne.

La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats.  S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge .Les borses gestionen els programes socials d'habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis.

La Xarxa facilita l'equilibri entre les diverses formes de tinença d'habitatge i el manteniment sostenible del parc d'habitatges, així com la millora en les polítiques d'integració i de composició sociocultural dels municipis.

Com funciona?

Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

La Xarxa posa a disposició de les borses:

 • Eines informàtiques per al treball en xarxa
 • Formació
 • Assessorament
 • Aportació econòmica inicial vinculada a la població atesa
 • Pagament pels serveis realitzats

A disposició dels propietaris:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte
 • Avalloguer
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de contractes
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats

A disposició dels llogaters:

 • Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol•licitants
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària.

Mapa de les Borses.

Data d'actualització: 17/07/2019