La gestió dels habitatges d’inserció s’articula mitjançant la Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS), està integrada per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges d’inserció, que han de tenir com a finalitat social l’atenció a persones amb risc d’exclusió. Les entitats que formen part de la Xarxa d’habitatges d’inserció social tenen la consideració d’entitats gestores de programes públics de suport a l’habitatge, per a la qual cosa es poden acollir als beneficis fiscals que, si s’escau, els corresponguin. 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya coordina el funcionament de la Xarxa d’habitatges d’inserció social.

Els habitatges d’inserció poden ser de titularitat de l’entitat gestora o d’un tercer, públic o privat, que li’n cedeix la gestió. Els habitatges d’inserció es poden cedir a les persones usuàries que requereixen una atenció especial, en règim de lloguer o sota altres formes d’ocupació. En aquest cas, les condicions de pagament i de durada del contracte seran les que estableixi l’entitat gestora.

Els ajuts a les entitats gestores d’habitatges d’inserció es determinen mitjançant un acord de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al que s’adhereixen les entitats gestores, i en el qual s’estableixen el nombre d’objectius anuals d’habitatges a incloure en el sistema, el procediment de càlcul dels ajuts i la seva quantia en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Les entitats que vulguin formar part de la Xarxa han de sol·licitar la seva admissió, sempre que compleixin els requisits següents:

  •     Ser una entitat sense ànim de lucre, constituïda legalment  i inscrita en el registre corresponent.
  •     Tenir com a finalitat social atendre la necessitat d'habitatge de persones en situació de risc d'exclusió social.
  •     Que els seus usuaris i usuàries pertanyin als col·lectius en alt risc d'exclusió que preveu el Pla per al dret a l'habitatge.
  •     Ser una entitat amb més de tres anys d'experiència en gestió d'habitatges tutelats o que proposi un projecte innovador en l’àmbit de la necessitat social.
  •     Complir els requisits legals comptables i de transparència en la rendició de comptes.
  •     Ser de l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Les entitats han de sol·licitar la seva voluntat d'incorporar-se aquí i fer constar: nom, CIF, adreça completa, telèfon, fax, correu electrònic, número d’habitatges a incloure a la xarxa i col·lectius que atén. A principis d’any, s’incorporen les noves entitats o els pisos d’entitats que ja són membres de la Xarxa.

Data d'actualització: 17/06/2020