En aquest apartat trobaràs, a mida que es vagi publicant, tota la informació relacionada amb la convocatòria;  obertura i tancament de terminis, desenvolupament de la convocatòria, proves, llistes, etc. 

 

 

Presentació d’al·legacions a la Llista provisional de resultats segona prova fase d’oposició 

El termini per a la presentació d’al·legacions a la Llista provisional de resultats segona prova fase d’oposició és del 16 al 29 d’abril accedint al formulari.
Qualsevol al·legació que no entri per aquest canal, ni en el moment corresponent de la convocatòria, no serà atesa ni es donarà resposta

 

Publicació llista provisional de resultats segona prova fase d’oposició

Llista provisional de resultats segona prova fase d’oposició

Segona prova enunciats:

 

Publicació acord Òrgan Tècnic de Selecció del 21 de març de 2024:

 

Publicació acords Òrgan Tècnic de Selecció del 5 de març de 2024:

 

Publicació acords Òrgan Tècnic de Selecció de l’1 de març de 2024:

 

Data i lloc realització 2a prova: diumenge17 de març de 2024 al campus Ciutadella Universitat Pompeu Fabra
La distribució horària per aules es publicarà el més aviat possible

 

Presentació d’al·legacions a la Llista provisional de resultats primera prova fase d’oposició 

El termini per a la presentació d’al·legacions a la Llista provisional de resultats primera prova fase d’oposició és del 5 al 16 de febrer, Termini FINALITZAT.
Qualsevol al·legació que no entri per aquest canal, ni en el moment corresponent de la convocatòria, no serà atesa ni es donarà resposta

 

Publicació llista provisional de resultats primera prova fase d’oposició 

Llista provisional de resultats primera prova fase d’oposició

 

Informació distribució per aules de la 1a prova del diumenge 21 de gener

Us adjuntem un quadre amb la distribució per hores, proves i aules de les persones aspirants admeses que han de realitzar la 1a prova pel proper diumenge 21 de gener i un document amb informació complementaria a les instruccions per a la realització de la 1a prova

 

Publicació acords Òrgan Tècnic de Selecció Llista definitiva de persones admeses i excloses i sobre la presentació de les al·legacions

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 

Presentació d’al·legacions a la Llista provisional de persones admeses i excloses 

El termini per a la presentació d’al·legacions de les persones sol·licitants a la Llista provisional de persones admeses i excloses és del 22 de desembre al 8 de gener de 2024. Termini FINALITZAT.

 

Publicació Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses

 

Aclariment sobre la normativa vigent a aplicar en les proves de la fase d’oposició

L’Òrgan Tècnic de Selecció (en endavant, OTS) dels processos d’estabilització mitjançant sistema selectiu de concurs oposició, de personal laboral de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aprovada per la Resolució TER 4044/2022, de 21 de desembre (75 places) i l’OTS dels processos selectius de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir deu places en règim de personal laboral fix de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, aprovada per Resolució TER/3605/2023, de 23 d'octubre, aclareixen que la normativa a aplicar per respondre els qüestionaris i les preguntes curtes així com per resoldre els supòsits pràctics i, si escau, les proves pràctiques és la vigent a 6 de novembre de 2023, perquè és quan s’han constituït aquests òrgans i han iniciat l’elaboració dels qüestionaris i redacció dels supòsits pràctics d’ambdues convocatòries.

 

Publicació acords Òrgan Tècnic de Selecció

 

Presentació de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds és del 6 de novembre a l’1 de desembre. Termini FINALITZAT.

 

Publicacions al diari oficial de la Generalitat de Catalunya

RESOLUCIÓ TER/3605/2023, de 23 d'octubre, de convocatòria dels processos selectius de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir deu places en règim de personal laboral fix de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Data d'actualització: 15/04/2024