L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, és l’instrument d’execució de la política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’Agència va ser creada per la Llei 13/2009, del 22 de juliol, que regula les funcions, els òrgans de govern i el seu règim de funcionament.

En virtud del DECRET 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, queda adscrita al Departament de Drets Socials.

El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, comportarà canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

En aplicació d’aquest Reglament, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya facilita la informació  de la seva activitat i gestió. Aquesta s’anirà actualitzant i ampliant.

 

- Informació Addicional

 

- Registre de les activitats de tractament

 

- Relació dels diferents tractaments:

 

Sol·licitud de drets d'habeas data: accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat de dades personals

 

Data d'actualització: 25/11/2022